Energetik (Ref. č.: ENG_014/2018_1)

ENGIE Services a.s.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- V spolupráci s technikom zodpovedá za bezpečnú prevádzku TTZ a kvalitu dodávky tepelnej energie
- Vyhodnocuje štandardy kvality v zmysle platnej legislatívy
- Vedie evidenciu všetkých meracích miest a inštalovaných meradiel (inštalácia, oprava, výmena, overenie atď.). a zabezpečuje pravidelné overovanie meradiel podľa platných predpisov a noriem.
- Vedie evidenciu meracích miest odberu energií pre výrobu tepla a teplej vody
- Zodpovedá za dodržiavanie limitov spotreby el. energie, zemného plynu, vody a správnu fakturáciu odobratých energií
- Zabezpečuje a koordinuje činnosť pre pravidelné odpisovanie meradiel.
- Vyhodnocuje a spracováva namerané hodnoty z merania ako podklad pre fakturáciu a vyúčtovanie v informačnom systéme (Chastia) v zmysle stanovených termínov a platných predpisov, vyhlášok a noriem. Tieto hodnoty eviduje a archivuje.
- Zapracováva zmeny do informačného systému spoločnosti ( Chastia )
- Vypracovanie podkladov pre kalkulácie a bilancie za TTZ a podkladov pre vyúčtovanie nákladov vykurovania a dodávky teplej úžitkovej vody
- Vedie evidenciu TTZ, spracováva harmonogram revízií, prehliadok, skúšok a overení v zmysle platnej legislatívy a sleduje dodržiavanie termínov podľa platnej legislatívy. Preberá, eviduje a archivuje technickú dokumentáciu a všetky vykonávané revízie a prehliadky a zabezpečuje odstraňovanie zistených závad.
- Spolupracuje s technikom pri príprave a zabezpečovaní pravidelných meraní a overovaní zdrojov, tepelných rozvodov a vykurovaných objektov v zmysle platnej legislatívy.
- Zabezpečuje vyjadrenia správcov sietí a vlastníka pozemkov k rozkopávkam pri poruchách a haváriách rozvodov tepla
- Zabezpečuje vyjadrenia o existencií tepelných zariadení pre územné a stavebné konania
- Príprava podkladov pre vypracovanie zmlúv o dodávke a odbere tepla, kontakt s odberateľmi.
- Zabezpečuje vyžiadanie podkladov od odberateľov potrebných pre vypracovanie cenových návrhov podľa platnej legislatívy (Vyhláška ÚRSO)
- Vedie agendu životného prostredia - odpady a ovzdušie

Iné výhody

Čo získate v Skupine ENGIE navyše?

• možnosť rozvíjať kariéru v zázemí silnej medzinárodnej Skupiny ENGIE;
• adekvátne finančné ohodnotenie, ročný výkonnostný bonus;
• príspevok zamestnávateľa na tretí dôchodkový pilier;
• príspevok na stravovanie nad rámec zákona;
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily;
• dni voľna navyše v prípade významných rodinných udalostí;
• aktívne využitie anglického jazyka;
• bezplatné jazykového vzdelávanie;
• využívanie možnosti odborného vzdelávania a rozvoja doma i v zahraničí;
• zdravotnú starostlivosť - preventívne a periodické zdravotné prehliadky;
• športové a spoločenské aktivity;
• príjemnú, priateľskú firemnú kultúru;
• zamestnanecké zľavy u vybraných partnerov;
• tím pozostávajúci z viac ako 700 odborníkov na Slovensku
• príležitosť pracovať v odvetviach energia, služby a environment, ktorým patrí budúcnosť, aktívne prispievať k efektívnemu využívaniu energie a podieľať sa na ochrane životného prostredia.

Stručná charakteristika spoločnosti

ENGIE je stabilná a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá ponúka pevné zázemie nielen svojim zamestnancom, ale i partnerom. Počas svojej 150-ročnej histórie sa stala lídrom v službách energetickej efektívnosti vo svete. Na Slovensku zamestnáva viac ako 750 zamestnancov a patria jej vedúce priečky nie len v komplexnej správe nehnuteľností, ale aj v oblasti súkromnej tepelnej energetiky.
ENGIE zavádza riešenia pre súkromný a verejný sektor s cieľom prispievať k efektívnejšiemu využívaniu energie s ohľadom na znižovanie dopadov na životné prostredie. Na všetky realizované procesy, ktoré súvisia s poskytovaním produktov a služieb sa vzťahuje politika ISM. Jej základom je trvalá orientácia na uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov a sústavné skvalitňovanie činnosti spoločnosti.
Naše služby pokrývajú celý životný cyklus nehnuteľností - od analýz a technických a energetických auditov, projektovania, inžinieringu, inštalácie technológií vykurovania, vzduchotechniky, chladenia, elektroinštalácie, dodávok a manažmentu energií až po komplexnú správu a prevádzku technológií a objektov, ako aj riešenia pre obnovu a renovácie nehnuteľností.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Informácie o výberovom konaní

Ak vás naša ponuka zaujala a máte záujem byť zaradený/-á do výberového konania, zašlite Váš životopis spolu s krátkym motivačným listom výhradne prostredníctvom webovej stránky spoločnosti www.engie.sk v časti Kariéra alebo portálu www.profesia.sk.

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem o prácu v našej spoločnosti. Životopisy starostlivo posúdime a v prípade, že budete spĺňať naše požiadavky, budeme Vás kontaktovať s informáciami o ďalšom postupe vo výberovom konaní.

UPOZORNENIE:
Zaslaním žiadosti záujemca o zamestnanie vyjadruje spoločnosti svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.
Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.1.2018(ostáva ešte 27 dní)

Adresa spoločnosti


Zverejnené dňa:2017-11-15 (63 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj
Pracovná ponuka nájdená za 1 milisekúnd.