Trenčiansky samosprávny kraj

Referent odboru dopravy - cyklokoordinátor TSK

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
K dolnej stanici 7282/20a, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.06.2021
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť súvisiacu s komplexným regionálnym rozvojom na úrovni vyššieho územného celku (v ďalšom VÚC),
- vykonáva koncepčnú a rozhodovaciu činnosť v povoľovacom konaní pre mestské dráhy v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu na úrovni VÚC,
- zúčastňuje sa interných a externých pracovných stretnutiach, poradách, workshopoch a podobne za účelom prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja,
- spolupodieľa sa na príprave podporných expertíz, podkladových materiálov, štúdií a pod. na účely prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja,
- spolupodieľa sa pri prerokovaní a príprave návrhov pre schvaľovanie zmien cestovných poriadkov v železničnej doprave na území TSK pred ich zverejnením s prevádzkovateľom dráhy a vedie k nim príslušnú agendu,
- spolupodieľa sa na prerokovaní a príprave návrhov pre schvaľovanie zmien cestovných poriadkov vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na území TSK pred ich zverejnením s prevádzkovateľom dopravy a vedie k nim príslušnú agendu,
- spolupodieľa sa na vypracovávaní príslušných analýz za oblasť dráhovej dopravy TSK a vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy,
- spolupodieľa sa pri zabezpečovaní údajov pre jednotný informačný systém vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a v železničnej doprave,
- samostatne vypracováva a predkladá návrhy na vyradenie dráhového vozidla z prevádzky,
- spolupodieľa sa na vypracovaní návrhov na odstránenia nedostatkov, ktoré narušujú činnosť dráh alebo obmedzujú ich prevádzku,
- spolupodieľa sa na príprave návrhov na uloženie pokuty dopravcom TSK a prevádzkovateľom osobnej železničnej dopravy a na príprave návrhov na sankčné postihy dopravcom za porušenie povinností na území TSK vyplývajúcich z príslušných dotknutých noriem SR pre oblasť dopravy,
- vykonáva kontroly hospodárenia u zmluvných dopravcov ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu a u prevádzkovateľa dráh,
- samostatne vypracováva podklady k povoleniu na prevádzkovateľa dráhy,
- vypracováva návrhy k rozhodnutiu o zrušení dopravnej cesty na pohyb dráhového vozidla, o názve stanice dráhy,
- nariaďuje preskúšanie odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb na vedenie dráhového vozidla,
- eviduje mimoriadne udalosti a nehody v súvislosti s prevádzkovaním dráhy a dopravy na dráhe,
- vykonáva štátny odborný dozor nad cestnou ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu a nad železničnou osobnou dopravou na území TSK,
- zabezpečuje sledovanie a organizuje kontrolnú činnosť osobnej železničnej dopravy a vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na území TSK,
- spolupracuje podľa pokynov nadriadeného pri tvorbe právnych predpisov a noriem, vrátane ich pripomienkovania za oblasť železničnej dopravy a vnútroštátnej
pravidelnej autobusovej dopravy,
- podieľa sa na príprave a spracovaní analytických a koncepčných dokumentov rozvoja kraja za oblasť železničnej dopravy a vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy a spolupracuje pri spracovávaní správ a informácií pre Komisiu dopravy TSK a Zastupiteľstvo TSK,
- Zabezpečuje činnosti týkajúce sa procesu zabezpečenia obnovy cykloturistického a turistického značenia v rámci Trenčianskeho kraja,
- podieľa sa na rozvoji cyklistiky a cyklistickej infraštruktúry na území TSK,
- pripravuje podklady a materiály pre oblasť cyklistickej dopravy a cykloturistiky do komisií pri Z TSK a následne priamo do zastupiteľstva TSK,
- koordinuje úlohy z koncepcie rozvoje cyklistickej dopravy a cykloturistiky na území TSK, vedie rokovania s dotknutými orgánmi štátnej správy,
- spracováva stanoviská k písomnej agende súvisiacej s rozvojom cyklistickej dopravy a cykloturistiky na území TSK,
- spolupracuje s oddelením investícií, životného prostredia a územného plánovania, KOCR na tvorbe máp a propagačných materiálov pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky na území TSK,
- pripravuje a spolupracuje s odborom regionálneho rozvoja pri tvorbe podkladov pre projekty TSK financované z prostriedkov EÚ v programovacom období -=KONTAKT=-,
- dbá o svoj neustály odborný rast v oblasti železničnej, cestnej dopravy a cyklistickej dopravy,
- zabezpečuje dodržiavanie registratúrneho poriadku TSK pri nakladaní s písomnosťami na odbore dopravy,
- koordinuje a vedie agendu projektu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" a zároveň pripravuje potrebné podklady, ktoré súvisia so spomínaným projektom,
- operatívne plní príkazy vedúceho odboru dopravy Ú TSK a vedenia TSK spojené so zabezpečením príslušnej agendy a chodu odboru dopravy Ú TSK.

Zamestnanecké výhody, benefity

Výhody a benefity vychádzajú z podmienok daných zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení a vyrokovanými benefitmi kolektívnej zmluvy zamestnávateľa a vyššej kolektívnej zmluvy na príslušný kalendárny rok ( pružný pracovný čas 37,5 h/t, dlhšia dovolenka o 5 dní, výhody pri PN, odmeny...

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
 žiadosť o účasť na VK
 motivačný list,
 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedení odbornej praxe,
 doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):
A.) na adresu :
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu "NEOTVÁRAŤ - VK CYKLOKOORDINÁTOR",
alebo B.) e-mailom na adresu:
[email protected], alebo[email protected]

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 24.05.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je jún 2021.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

24.5.2021(ostáva ešte 14 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

mať VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického, právneho alebo stavebného zamerania

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny,
d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania, prípadne ekonomického alebo právneho,
e/ mať prax min. 2 roky v príslušnom alebo príbuznom odbore,
f/vedieť čítať projektovú dokumentáciu,
g/ byť fyzicky zdatný, vítané sú skúsenosti z cyklistickej problematiky,
h/ mať vodičské oprávnenie sk. "B".

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: personálne odd.
E-mail:poslať životopis
ID:3512510Dátum zverejnenia:5.5.-=KONTAKT=-Lokalita:TrenčínPozícia:ReferentSpoločnosť:Trenčiansky samosprávny krajZákladná zložka mzdy (brutto):1 100 EUR/mesiac

Počet videní: 12
Ponúkaná mzda: 1100 EUR
Inzerent:Trenčiansky samosprávny kraj [ ]
Zverejnené dňa:2021-05-05 (10 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Trenčín
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.