Trenčiansky samosprávny kraj

׼utujeme, spoločnosť ponúkajúca danú pracovnú pozíciu ukončila zverejnenie ponuky na stránke.

Ďakujeme za porozumenie.
Zobraziť podobné ponuky

Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
Trenčiansky kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
august 2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiacOdmeny, 13. plat podľa výsledkov práce...

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovná náplň:
Zamestnanec pri výkone svojej práce vykonáva analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov z predvstupových nástrojov EÚ alebo z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov EÚ a ďalej:
- zabezpečuje finančnú kontrolu procesu verejného obstarávania v rámci implementácie projektov/zámerov,
- poskytuje konzultácie žiadateľom a prijímateľom v oblasti verejného obstarávania,
- zabezpečuje a vykonáva administratívne kontroly projektov a kontroly na mieste projektov podľa čl. 125 všeobecného nariadenia v spojení s ustanovením § 6 a ustanoveniami § 7 až § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými právnymi dokumentmi pre IROP (zahŕňajúci administratívnu kontrolu verejného obstarávania, administratívnu kontrolu žiadostí o platbu - okrem kontroly vykonávanej platobnou jednotkou, ako aj kontrolu iných skutočností),
- vykonáva prvú a druhú ex-ante kontrolu VO,
- vykonáva štandardnú a následnú ex-post kontrolu VO,
- vykonáva kontrolu zákaziek podľa §9 odst. 9 Zákona o verejnom obstarávaní,
- vykonáva kontrolu VO, v rámci ktorého viacerí prijímatelia nadobúdajú tovary, práce alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie,
- vykonáva kontrolu VO realizovaného cez elektronické trhovisko,
- vykonáva administratívnu kontrolu zákaziek na ktoré sa zákon o VO nevzťahuje,
- vykonáva kontrolu dodatkov súvisiacich s výsledkom VO,
- zabezpečuje a realizuje VO pre potreby technickej pomoci,
- poskytuje súčinnosť s PM pri vecnej kontrole VO, kontrole na mieste a administratívnej kontrole ŽoP,
- vypracováva štatistické výkazy z procesu VO,
- vykonáva a zabezpečuje procesy verejného obstarávania pre technickú pomoc v rámci odboru,
- zabezpečuje činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol a certifikačných overovaní v súlade so zmluvou a právnymi dokumentmi pre IROP v rámci príslušných špecifických cieľov,
- vypracováva a predkladá stanoviská (pripomienky) v rámci príslušných špecifických cieľov k zisteniam a odporúčaniam z certifikačného overovania a odporúčaniam identifikovaným všetkými kontrolami a auditmi,, návrhov opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
- spolupracuje na predkladaní správ o výsledku všetkých auditov a kontrol vykonaných príslušnými kontrolnými orgánmi na RO v termínoch stanovených právnymi dokumentmi pre IROP,
- predkladá, resp. vypracováva podklady, stanoviská, vyjadrenia, návrhy, odporúčania, odpočty ich plnenia a poskytovanie akýchkoľvek informácií podľa požiadavky RO za účelom plnenia povinností RO zo zavedených primeraných postupov na vypracovanie ročného súhrnu, ktorým sa zabezpečuje preskúmanie konečných výsledkov všetkých auditov a kontrol vykonaných príslušnými orgánmi a vykonávanie následných opatrení, analýza povahy a rozsahu zistených chýb a nedostatkov, osobitne vrátane podozrenia z podvodu a vykonanie následných opatrení v súvislosti s týmito nedostatkami a vykonanie preventívnych a nápravných opatrení v prípade zistenia systémových chýb, vrátane zistených podozrení z podvodu.
- sleduje informácie o realizovaní jednotlivých projektov,
- zabezpečuje zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácie údajov v informačno- technologickom monitorovacom systéme (ITMS2014+),
- uchováva dokumentáciu spojenú s úlohami podľa tejto zmluvy, zabezpečuje evidenciu písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenos údajov týkajúcich sa projektov IROP z písomnej a mailovej registratúry, ktorú používa SO, do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov, ktorú používa RO v rámci informačného systému IROP WeM - WebMananger,
- vykonáva analytickú činnosť a prípravu návrhov na rozhodovanie orgánu územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych nástrojov EÚ,
- plní úlohy súvisiace s ukončovaním programového obdobia -=KONTAKT=-.

• spolupracuje :
- s ďalšími manažérmi SO pre IROP v zmysle Interného manuálu procedúr SO pre IROP
- s Riadiacim orgánom pre IROP a ďalšími subjektmi zapojenými do riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov v zmysle Systému riadenia EŠIF pre programové obdobie -=KONTAKT=-a Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie -=KONTAKT=-
• plní :
- ďalšie úlohy podľa pokynov Riadiaceho orgánu pre IROP, vedúceho odboru SO pre IROP a vedúceho oddelenia implementácie projektov

Zamestnanecké výhody, benefity

Stabilné pracovné miesto v úrade verejnej správy - Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v platnom znení, benefity podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a KZ zamestnávateľa, možnosť ďalšieho profesijného vzdelávania a kariérneho rastu,...

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na VK,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• doklad o absolvovaní školenia z oblasti verejného obstarávania
• prehľad zrealizovaných verejných obstarávaní (nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky, zákazky s nízkou hodnotou, zákazky s výnimky) v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení následných noviel,
• doklad o jazykovej spôsobilosti - výhodou.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní zasielajte spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie a neposielajte prosím aj emailom aj poštou) :

A.) e-mailom na adresu:
[email protected]

alebo

B.) na adresu :
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu "NEOTVÁRAŤ - VK OIP SO pre IROP",

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.09.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je október 2020.
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.9.2020(ostáva ešte 14 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Podmienky výberu zamestnancov:
a. kvalifikačný predpoklad:
• dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
b. osobnostné a morálne predpoklady:
• bezúhonnosť,
• sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
• schopnosť pracovať pod tlakom,
• komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie,
• adaptabilita a flexibilita,
c. výberové kritériá:
• znalosť Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
• odborná prax :
- minimálne 1 rok praxe v oblasti realizácie/ vykonávania verejného obstarávania,
- výhodou prax vykonávaná v oblasti kontroly verejného obstarávania projektov EU,
• výhodou je znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie -=KONTAKT=-v oblasti verejného obstarávania,
• výhodou je znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie -=KONTAKT=-, v oblasti verejného obstarávania,
• základné znalosti zákona o účtovníctve,
• znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS výhodou),
• výhodou je aktívna znalosť anglického jazyka,
• vodičské oprávnenie - skupina "B".

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk
ID:3935634Dátum zverejnenia:8.9.-=KONTAKT=-Lokalita:Trenčiansky krajPozícia:Odborný referentSpoločnosť:Trenčiansky samosprávny krajZákladná zložka mzdy (brutto):1 100 EUR/mesiac

Počet videní: 39
Ponúkaná mzda: 1100 EUR
Inzerent:Trenčiansky samosprávny kraj [ ]
Zverejnené dňa:2020-09-08 (15 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.