Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Člen predstavenstva - finančno-ekonomický riaditeľ (CFO) spoločnosti Dopravný podnik Bratislava

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
4 500 EUR/mesiacZákladná zložka odmeny pre danú pozíciu je daná minimálne na úroveň mesačne od 4.500 Euro brutto. Flexibilná zložka odmeny pre danú pozíciu bude závisieť od vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja danej spoločnosti/organizácie.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

CFO zastáva funkciu člena vrcholového manažmentu spoločnosti a zodpovedá za určenie jednoznačného smerovania a finančnej stability DPB v súlade s očakávaniami akcionára spoločnosti. Prostredníctvom vedúcich podriadených útvarov riadi zabezpečovanie a výkon finančnej správy DPB, finančného zabezpečenia dopravného procesu mestskej hromadnej dopravy, údržby a opráv spravovaného majetku spoločnosti a ďalších sprievodných a obslužných činností, potrebných pre plnenie úloh spoločnosti, súvisiacich s jej pôsobnosťou a činnosťou.

CFO (ekonomický riaditeľ) ma na starosti riadenie ekonomického úseku a riadenie prác súvisiacich s poskytovaním obchodných služieb spoločnosťou, s obchodnými zmluvami, spracovaním odpočtov, fakturáciou, správou a riadením pohľadávok, metrologickými službami, s analýzou a rozvojom trhu, s finančným riadením, účtovníctvom, daňami, plánom, controllingom a tvorbou cien:

Vo vzťahu k valnému zhromaždeniu, predstavenstvu a dozornej rade zodpovedá najmä za:
- vypracovanie návrhov koncepcií a strategických plánov budúceho smerovania ekonomického úseku,
- vypracovanie návrhu obchodného, investičného a finančného plánu spoločnosti na príslušný kalendárny rok a vypracovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti,
- vypracovanie ročnej správy o hospodárení a činnosti spoločnosti za kalendárny rok a jej predloženie predstavenstvu a dozornej rade,
- predkladanie materiálov na rokovanie predstavenstva, ktoré vyplývajú z jeho plánu práce alebo ktorých spracovanie predstavenstvo uložilo manažmentu spoločnosti a týkajú sa ním riadenej oblasti činnosti,
- vykonávanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti spoločnosti,
- plnenie uznesení predstavenstva,
- zabezpečovanie úloh zverených do kompetencie predstavenstva spočívajúcich vo výkone a spracovaní podkladových materiálov, čiastkových realizácií, sumarizácií, analýz a úloh, ktoré predstavenstvo riaditeľovi ekonomického úseku uloží,
- návrh koncepcie obchodnej a tarifnej politiky spoločnosti a zabezpečovanie ich realizácie podľa finančných možností spoločnosti,
- zabezpečovanie prípravy, predkladania a implementácie projektov financovaných z fondov EÚ v gescii ekonomického úseku.
vo vzťahu k spoločnosti zodpovedá najmä za:
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na ekonomickú činnosť spoločnosti,
- organizovanie a riadenie činností organizačných útvarov na riadenom úseku,
- účtovníctvo, financie, controlling, ľudské zdroje, tarifu a činnosti s ňou súvisiace (najmä spolupráca pri tvorbe tarify s Hlavným mestom SR Bratislava a BID, riadenie a kontrola predajných kanálov),
- vykonávanie funkcie zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch na základe kompetencie delegovanej predstavenstvom,
- vydávanie interných predpisov spoločnosti, a to najmä mzdového poriadku a zásad hospodárenia s majetkom spoločnosti,
- vykonávanie kompetencií zamestnávateľa vo vzťahu k odborovým organizáciám, zúčastňuje sa rokovaní kolektívneho vyjednávania,
- ekonomické riadenie spoločnosti a zabezpečovanie jej činnosti v súlade so schváleným obchodným, investičným a finančným plánom, o tvorbu strednodobých a dlhodobých finančných, investičných a obchodných plánov,
- vedenie účtovníctva spoločnosti a vedenie ďalších čiastkových evidencií dokumentov súvisiacich s jej činnosťou,
- zabezpečovanie kontroly a analýzy podnikateľskej činnosti,
- odborný rozvoj zamestnancov na ekonomickom úseku spoločnosti.

Vo vzťahu k tretím osobám zodpovedá najmä za:
- uzatváranie, podpisovanie a vypovedávanie zmlúv, vedenie rokovaní o obchodných, nájomných a iných zmluvách, ktoré podľa KPP patria do jeho kompetencie,
- uzatváranie obchodných, nájomných a iných zmlúv (objednávok) podľa limitov určených základnými organizačnými predpismi v rámci kompetencií definovaných splnomocnením,
- schvaľovanie účtovných a hospodárskych operácií v rozsahu oprávnení uvedených v príslušnej podnikovej smernici,
- vedenie rokovaní s orgánmi štátnej správy a samosprávy v rámci kompetencií definovaných splnomocnením.

Informácie o výberovom konaní

Účasť vo výberovom konaní
V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní o pozíciu CFO prosíme o zaslanie podkladov v slovenskom alebo českom jazyku výlučne e-mailom na[email protected]do 11.12.2020 (vrátane):
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania- sprievodný list;
2. Životopis;
3. Zoznam referencií - minimálne 3 referencie systémom 360 (podriadený, nadriadený a kolega);
4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov - podpisuje uchádzač vo svojom mene. Podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu A tohto oznámenia;
5. Čestné vyhlásenie o osobných údajoch vo vzťahu k referujúcim osobám - podpisuje uchádzač. Vyžaduje sa len v prípade, ak uchádzač poskytol referencie iné než v zamestnaneckom pomere s jeho zamestnávateľom (t. j. nie je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, ak sú referujúce osoby zamestnané u toho istého zamestnávateľa ako uchádzač) - podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu B tohto oznámenia.
Uchádzač je povinný zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF (buď export alebo riadny sken). Fotografie mobilom nebudú akceptované.

Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:
- Zozbieranie podkladov od uchádzačov.
- Zaslanie profesijného dotazníka vhodným uchádzačom a dožiadanie ďalších potrebných dokladov.
- Osobný detailný pohovor s vhodnými uchádzačmi.
- Overenie referencií uchádzača.
- Zostavenie užšieho výberu maximálne piatich vhodných uchádzačov, ktorí sa budú prezentovať a budú vypočutí výberovou komisiou.
- Vybratí kandidáti zašlú mestu vypracovanie podľa požiadaviek mesta - rozvojový plán organizácie/spoločnosti (štúdia) v súlade s očakávaniami mesta v rozsahu a štandarde, aký sa bežne očakáva na trhu pri podobných výberových konaniach. Vypracovanie bude sprístupnené výberovej komisii v dostatočnom predstihu pred vypočutím. Na vypracovanie štúdie bude uchádzačom k dispozícii obmedzený časový úsek.
- Zverejnenie profesijného CV a pred vypočutím výberovou komisiou za predpokladu, že uchádzač bude zaradený do užšieho výberu.
- Vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou. Vypočutie pred komisiou bude mať verejnú časť a neverejnú časť. Možnosť prezentácie prípadovej štúdie.
- Po vybratí uchádzača výberovou komisiou uchádzač zdokladuje svoje deklarované vzdelanie a bezúhonnosť (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov).


Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že:
• na osobný pohovor a do užšieho výberu sa pozývajú iba uchádzači, ktorí na základe rozhodnutia výberovej komisie najlepšie splnia kritéria uvedené v sekcii požiadaviek na danú pozíciu; výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor a do užšieho výberu;
• zaslaním požadovaných dokladov nevniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese;
• v odôvodnených prípadoch bude mesto vykonávať štandardnú forénznu analýzu (background check) uchádzača, pričom nálezy z tejto analýzy budú dôverne poskytnuté výberovej komisii, ktorá ich zohľadní pri výbere;
• že bude dodržiavať mlčanlivosť o nezverejnených dokumentoch o spoločnosti/organizácii, ak mu také poskytne mesto pre účely spracovania rozvojového plánu organizácie/spoločnosti (štúdie);
• bude hlásiť prípadný lobistický či iný nevhodný a neprimeraný kontakt a/alebo konflikt záujmov v súvislosti s výberovým konaním.

Prípadné otázky prosím adresujte emailom na:[email protected]
Vyhlasovateľ výberového konania:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481.

Celé znenie inzerátu je zverejnené na stránke mesta Bratislavy v časti Pracovné príležitosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

11.12.2020(ostáva ešte 7 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, dopravné alebo technické zameranie, prípadne iný vhodný súvisiaci odbor

Počet rokov praxe

b. prax na riadiacej pozícii 7 rokov, z toho najmenej 4 roky na pozícii vrcholového finančného riade
7

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Pre ideálneho kandidáta na danú pozíciu sú očakávané a zohľadňované nasledovné požiadavky a spôsobilosti:
1. Vzdelanie a požadovaná prax
a. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - ekonomické, dopravné alebo technické zameranie, prípadne iný vhodný súvisiaci odbor,
b. prax na riadiacej pozícii 7 rokov, z toho najmenej 4 roky na pozícii vrcholového finančného riadenia podnikov; prax v oblasti príbuznej alebo porovnateľnej doprave a dopravným službám je výhodou, nie však podmienkou.
2. Funkčné spôsobilosti
a. ovláda zásady a spôsoby strategického finančného plánovania a riadenia spoločnosti porovnateľných rozmerov a štruktúry
b. ovláda všeobecne záväzné legislatívne predpisy regulujúce činnosť spoločnosti vrátane základných zásad obchodného práva, ako aj finančné nástroje potrebne pre efektívne spravovanie spoločnosti,
c. ovláda zásady tarify a cenotvorby v rámci vykonávania dopravy vo verejnom záujme a integrovanej dopravy,
d. ovláda zásady a techniky obchodného rokovania,
e. rozumie zásadám a technikám ekonomického riadenia spoločnosti,
f. rozumie procesom plánovania a rozpočtovania vo všeobecnosti, ako aj pri riadení projektu,
g. ovláda finančné riadenie, controlling, plán a cenotvorbu ako aj účtovníctvo a dane v relevantnom segmente
h. ovláda spoločenský protokol.
3. Osobné spôsobilosti
a. je schopný prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť,
b. efektívne spolupracuje tak, aby spolupráca a rokovania viedli k výsledku,
c. je schopný rozpoznať potrebu zmeny a zaviesť ju,
d. v rokovaniach prejavuje vysokú mieru presvedčivosti a zároveň je taktný a diplomatický,
e. je schopný efektívne a psychologicky účinne ovplyvňovať postoje a názory zamestnancov na podriadenom úseku a viesť ich k podnikateľskému mysleniu,
f. vie pozitívne ovplyvňovať vzťahy medzi zamestnancami spoločnosti (eliminuje napätia a konflikty, stimuluje spoluprácu, pozitívne ovplyvňuje štýl komunikácie v spoločnosti),
g. ovláda individuálny prístup k zamestnancovi,
h. vie presvedčiť podriadených o rozhodnutiach vedenia spoločnosti,
i. dokáže presadiť aj "nepopulárne" opatrenia.
j. ma silnú morálnu integritu a správa sa eticky za každých okolností.

Vyššie uvedené požiadavky a spôsobilosti predstavujú minimálne požiadavky na ideálneho uchádzača, od ktorých sa výberová komisia môže primerane v odôvodnených prípadoch odchýliť na základe svojho rozhodnutia. Nesplnenie niektorej z požiadaviek nie je automaticky diskvalifikačné pre uchádzača.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Poschová
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4002265Dátum zverejnenia:20.11.-=KONTAKT=-Lokalita:BratislavaPozícia:Ekonomický/finančný riaditeľSpoločnosť:Magistrát hlavného mesta SR BratislavyZákladná zložka mzdy (brutto):4 500 EUR/mesiac

Počet videní: 17
Ponúkaná mzda: 4500 EUR
Inzerent:Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy [ ]
Zverejnené dňa:2020-11-20 (15 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.