Mesto Banská Bystrica

Referent školského úradu, oddelenia školstva a mládeže

Mesto Banská Bystrica

Miesto práce
Československej armády, Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.09.2022
Mzdové podmienky (brutto)
v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvýšený o 15% za výkon práce vo verejnom záujme, osobný príplatok v závislosti od plnenia úloh a náročnosti vykonávanej práce po skončení skúšobnej doby.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• zabezpečuje úlohy zriaďovateľa v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na
originálne kompetencie,
• sleduje zmeny v legislatíve v oblasti školstva,
• metodicky usmerňuje riaditeľky škôl,
• spracováva Výkazy typu ŠKOL (MŠVVaŠ),
• pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, materiály koncepčného informatívneho
charakteru na rokovanie komisie, MsR, MsZ, MsŠR,
• spracováva štatistiky a informácie v oblasti výchovy a vzdelávania,
• rieši odvolania, sťažnosti, podnety zákonných zástupcov detí,
• spracováva žiadosti o sprístupnenie informácií v rámci svojej agendy,
• vypracováva organizačné pokyny pre riaditeľky škôl,

Zamestnanecké výhody, benefity

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, päť dní dovolenky navyše, 1 deň pracovného voľna v druhom polroku, príspevok na DDS po skončení skúšobnej doby, príspevok na stravu zo sociálneho fondu a absolvovanie rôznych vzdelávacích aktivít a školení.

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2022/dohodou
Predpokladaný termín osobných pohovorov: august 2022
Forma osobných pohovorov: uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a odovzdajú všetky požadované doklady k dátumu uzávierky, budú emailom pozvaní na osobné pohovory, najmenej 3 pracovné dni pred termínom konania.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov
(vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica- zamestnanie v samospráve).

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 10.08.2022 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu:

Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Prax na pozícii/v oblasti

pedagogickej činnosti

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:
- VŠ II. stupňa
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

- znalosť platnej legislatívy v oblasti školstva v samospráve - zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné vyhlášky, znalosť zákonov č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- skúsenosti s metodickým riadením,
- funkčné vzdelávanie výhodou,
- bezúhonnosť,
- spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť,
- organizačné a komunikačné zručnosti, tímová
práca, zvládanie záťažových situácií,
- znalosť práce s PC (MS office, internet)
- ovládanie štátneho jazyka - Expert C2,
- vítaná je skúsenosť vo verejnej správe,
- vodičský preukaz typu B výhodou,

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Banská Bystrica vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ako samosprávny územný celok združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.Zabezpečuje služby občanom Mesta vrátane prímestských častí a zároveň portfóliu podnikateľských subjektov pôsobiacich na území mesta. Mesto Banská Bystrica má ambíciu byť modernou klientsky orientovanou obcou, ktorá je pripravená byť právoplatným členom v európskych štruktúrach.

Kontakt

Kontaktná osoba: Zlatica Drapčiaková
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4115487Dátum zverejnenia:20.7.-=KONTAKT=-lokalita:Banská BystricaPozícia:Odborný referent,Referent,Samostatný referent,Špeciálny pedagóg,UčiteľSpoločnosť:Mesto Banská Bystrica

Počet videní: 62
Inzerent:Mesto Banská Bystrica [ ]
Zverejnené dňa:2022-07-20 (24 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.