Slovenská inovačná a energetická agentúra

Manažér technickej pomoci

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
asap
Mzdové podmienky (brutto)
1 800 EUR/mesiac/mesiac v zmysle zákona 552/2003 Z.z. a 553/2003 Z.z. /

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečuje činnosti a to najmä:
• pripravuje a spracováva žiadosti o NFP projektov technickej pomoci (a žiadostí o platbu na základe podkladov z vecne príslušných organizačných útvarov organizácie;
• spracovanie monitorovacích správ, žiadostí o zmenu projektov technickej pomoci OP;
• zabezpečenie programovej, riadiacej a implementačnej agendy na prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi;
• zabezpečenie aktualizácie a spracovania implementačných dokumentov súvisiacich s realizáciou projektov technickej pomoci;
• pripravuje súťažné podklady pre VO v rámci projektov TP v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi;
• pripravuje návrhy zmlúv s dodávateľmi a dodatkov k zmluvám v rámci realizácie projektov TP v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi podľa vecnej pôsobnosti;
• kontroluje plnenia zmlúv s vybranými dodávateľmi, vykonáva vecnú a fyzickú kontrolu dodaných výstupov v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi podľa vecnej pôsobnosti;
• základná finančná kontrola účtovných dokladov vybraných dodávateľov;
• zadáva údaje o projektoch TP do verejného portálu ITMS2014+;
• spolupracuje pri príprave strategických dokumentov, manuálov, postupov, usmernení v oblasti technickej pomoci na úrovni SO;
• vypracováva a zabezpečuje dodržiavanie príslušných častí interných manuálov/manuálu procedúr týkajúcich sa činností v jeho pôsobnosti;
• zabezpečuje implementáciu príslušných aktivít v súlade so schváleným projektom technickej pomoci,
• vedie evidencie čerpania položiek rozpočtu projektov technickej pomoci, spracovanie podkladov k odhadu očakávaných výdavkov projektov technickej pomoci;
• spracováva podklady pre potreby RO v oblasti technickej pomoci;
• spolupracuje s ostatnými odbormi SO a ostatnými relevantnými inštitúciami pri zabezpečovaní čerpania finančných prostriedkov SIEA z technickej pomoci;
• pripomienkuje návrhy Zmlúv o poskytnutí NFP a ich prípadných dodatkov;
• realizuje projekty technickej pomoci v oblasti mzdového zabezpečenia a ďalšieho rozvoja ľudských zdrojov, technického a prevádzkového zabezpečenia a vybavenia, v oblasti zabezpečenia služieb súvisiacich s prípravou, implementáciou, monitorovaním, kontrolou a auditom operačného programu a v oblasti zabezpečenia hodnotení, štúdií, informácií a komunikácie operačného programu a podpory odborných činností;
• zabezpečuje evidenciu zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku;
• zabezpečuje uchovávanie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti;
• zúčastňuje sa odborného vzdelávania.

Zamestnanecké výhody, benefity

-práca v stabilnej spoločnosti
-zamestnanecké benefity
-príjemné pracovné prostredie
-možnosť sebarealizácie

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 15.7.2022. Záujemcom o prácu vopred ďakujeme.
Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak budú Vaše skúsenosti, vzdelanie, schopnosti a zručnosti zodpovedať našim požiadavkám, na ponúkanú pracovnú ponuku, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.
V prípade, že nebudete kontaktovaný v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.
Zaslaním životopisu prehlasujete, že ste boli oboznámený o spracúvaní osobných údajov na účely výberového konania.
Prihlásením sa na výberové konanie organizované agentúrou Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 82799 Bratislava, IČO: -=KONTAKT=-(d'alej len: "prevádzkovateľ") poskytujete ako dotknutá osoba osobné údaje v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a dotazníku za účelom výberového konania. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté príjemcom: orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, Inšpektorát práce. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. K profilovaniu nebude prichádzať. Po skončení 4berového konania osobné údaje neúspešných kandidátov budú zlikvidované. S úspešným kandidátom bude podpísaná pracovná zmluva alebo dohoda a osobné údaje sa budú uchovávať v súlade s osobitnými predpismi.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy:[email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.7.2022(ostáva ešte 21 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

2

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

-skúsenosti v oblasti zabezpečenia aktualizácie a spracovania implementačných dokumentov súvisiacich s realizáciou projektov technickej pomoci,
- vynikajúce komunikačné schopnosti (písomný prejav,
verbálny prejav, komunikácia )
- odolnosť voči stresu, dôslednosť, presnosť a
samostatnosť
- práca s PC, Microsoft Word, Excel, Outlook - pokročilý
- anglický jazyk úroveň - mierne pokročilý (B1)
- základné poznatky v oblasti základnej finančnej kontroly
- zodpovednosť, bezúhonnosť a flexibilita

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je odbornou príspevkovou organizáciou zriadenou MH SR. Agentúra je nezávislou autoritou v oblasti podpory a rozvoja inovácií v priemysle a v oblasti energetiky. Jej úlohou je zabezpečovať technicko-odborné zázemie v súlade s inovačnou a energetickou legislatívou. Podieľa sa na tvorbe a novelizácii danej legislatívy vrátane implementácie smerníc Európskej únie a aktualizácii inovačnej stratégie a energetickej politiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa tiež prípravou podporných programov a projektov venovaných úsporám energie, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, inováciám a od roku 2015, kedy na seba SIEA prevzala úlohy technologickej agentúry, aj technologickému rozvoju. Agentúra vykonáva funkciu implementačnej agentúry a sprostredkovateľského orgánu pre čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci dvoch operačných programov. Zároveň zabezpečuje a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v činnostiach súvisiacich s technologickým rozvojom, inováciami a s energetickým hospodárstvom v oblasti zahraničnej pomoci a účasti Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Marta Cúttová
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4350068Dátum zverejnenia:9.6.-=KONTAKT=-lokalita:BratislavaPozícia:Projektový manažérSpoločnosť:Slovenská inovačná a energetická agentúraZákladná zložka mzdy (brutto):1 800 EUR/mesiac

Počet videní: 3
Ponúkaná mzda: 1800 EUR
Inzerent:Slovenská inovačná a energetická agentúra [ ]
Zverejnené dňa:2022-06-09 (17 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.