Mestská časť Košice - Nad jazerom

Vedúci ekonomického oddelenia

Mestská časť Košice - Nad jazerom

Miesto práce
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko Nad jazerom, Poludníková 7, Nad jazerom
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.09.2022
Mzdové podmienky (brutto)
1 040 - 1 400 EUR/mesiacosobné ohodnotenie, príplatok za riadenie vyplácané mesačne

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
• Koordinácia a riadenie činností na ekonomickom oddelení a zodpovednosť za chod oddelenia.
• Vypracovanie návrhu rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie, monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu. Na základe predložených návrhov jednotlivých oddelení a referátov vypracovanie návrhu zmien rozpočtu bežného roka. Predkladanie údajov rozpočtu do systému RIS SAM.
• Sledovanie tvorby a čerpania peňažných fondov mestskej časti.
• Zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich z priebežného výkonu auditu.
• Spracovanie údajov o rozpočtovom hospodárení súhrnne do záverečného účtu mestskej časti a do výročnej správy.
• Vyhodnocovanie stavu pohľadávok mestskej časti z prenájmu, poplatkov a i.
• Riadenie a sledovanie dodržiavania zákona o hazardných hrách v zmysle kompetencie obce.
• Spoluzodpovednosť za vedenie podvojného účtovníctva a výkazníctva, za správu hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti, za prípravu zmlúv na prevod vlastníctva a na prenájom majetku, za správu trhovísk mestskej časti.
• Vypracovanie všeobecne záväzných nariadení, smerníc a pokynov týkajúcich sa ekonomického oddelenia.
• Dohľad nad dodržiavaním zákona o finančnej kontrole.
• Základné znalosti pravidiel obchodných verejných súťaží.
• Plnenie ďalších úloh súvisiacich s pôsobnosťou ekonomického oddelenia podľa pokynov starostu mestskej časti.

Zamestnanecké výhody, benefity

odmeny pri životných a pracovných jubileách v zmysle kolektívnej zmluvy
benefity vyplácané v zmysle zásad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu
III.pilier - doplnkové dôchodkové poistenie

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• čestné vyhlásenie o odbornej praxi
• čestné vyhlásenie o pravosti údajov uvádzaných v požadovaných dokumentoch.

Termín podania žiadosti: do 30.06.-=KONTAKT=-Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Adresa podania:
Mestská časť Košice - Nad jazerom
Pesonálne a mzdové oddelenie
Poludníkova 7
040 12 Košice

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Mestskej časti Košice - Nad jazerom v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie - VK/2022/1" a "NEOTVÁRAŤ".

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.6.2022(ostáva ešte 1 deň)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, verejná správa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý
Internet - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

5

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• požadované znalosti zákonov:
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Štatút mesta Košice
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
- zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
- zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
- zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
• skúsenosti s vypracovávaním zmlúv o nájme a prevode vlastníctva majetku
• analytické myslenie, komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť (presnosť)
• rozhodovanie, vedenie ľudí, finančná a ekonomická gramotnosť, organizovanie a plánovanie práce

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestská časť je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta samostatne hospodári so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými zdrojmi. Vykonáva samosprávu v rozsahu zverenom zákonom a štatútom, vo zverenom rozsahu má postavenie obce. Vykonáva aj prenesený výkon štátnej správy v rozsahu vymedzenom zákonom a v tomto rozsahu má postavenie obce. Mestská časť Košice - Nad jazerom má 22.376 obyvateľov (k 31.12.2021).

Kontakt

Kontaktná osoba: Stanislava Tokarčíková
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4350782Dátum zverejnenia:9.6.-=KONTAKT=-lokalita:KošicePozícia:Finančný analytikSpoločnosť:Mestská časť Košice - Nad jazeromZákladná zložka mzdy (brutto):1 040 EUR/mesiac

Počet videní: 23
Ponúkaná mzda: 1040 EUR
Inzerent:Mestská časť Košice - Nad jazerom
Zverejnené dňa:2022-06-09 (21 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.