Štatistický úrad SR

Štátny radca

Štatistický úrad SR

Miesto práce
Lamačská cesta, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 036,5 EUR/mesiacPonúkaný plat: Plat podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozostáva z platovej tarify v 7. platovej triede ( 1 036,50 eur) s možnosťou priznania osobného príplatku podľa § 132.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Kompilácia výstupov za podnikateľský sektor z dát štatistických zisťovaní a z administratívnych zdrojov dát. Práca s dátami v MS Access (resp. SAS alebo R studio) je predpokladom. Znalosti z oblasti účtovníctva a znalosť anglického jazyka sú vítané.

Najnáročnejšia činnosť
Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
Koncepčné a metodické činnosti na úseku súborných analytických prác v oblasti produkčných odvetvových štatistík. Sledovanie účinnosti metodických usmernení (metodický dohľad) a spolupráca s vecne príslušnými odbormi ŠÚ SR za oblasť štrukturálnych produkčných zisťovaní.

Informácie o štátnozamestnaneckom mieste:
Ing. Veronika Töröková, telefónne číslo: -=KONTAKT=-.

Zamestnanecké výhody, benefity

• práca v stabilnej inštitúcií
• príjemný pracovný kolektív podporujúci vzájomné zdieľanie znalostí
• pružný pracovný čas
• výmera dovolenky vyššia o 1 týždeň nad rámec výmery v Zákonníku práce
• príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
• MultiSport karta

Informácie o výberovom konaní

Služobný úrad: Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov: štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Organizačný útvar: odbor metodiky a syntézy podnikových štatistík, sekcia podnikových štatistík
Odbor štátnej služby: 2.15 - Štátna štatistika
Druh štátnej služby: stála štátna služba

Predpoklady:
vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokumentov:
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
f. Čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, kópia dokladu o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky zo štátneho jazyka alebo kópia dokladu o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky zo štátneho jazyka ak uchádzač nie je občanom Slovenskej republiky (čestné vyhlásenie v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

Ďalšie požiadavky:
Uchádzač, ktorý má ku dňu prihlásenia sa do výberového konania ukončené ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie VŠ I. stupňa, osvedčuje požadovanú odbornú prax najmenej 1 rok v oblasti vykonávania činnosti, ktorá má rovnaký alebo obdobný charakter ako činnosť vykonávaná na štátnozamestnaneckom mieste podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta čestným vyhlásením o odbornej praxi (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané), ktoré predkladá spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania.

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 29. júna 2022.

Žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované dokumenty môže uchádzač podať:
a) v listinnej podobe s označením VK/2022/2527 na obálke a na adresu: Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava
alebo
b) v elektronickej podobe prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli https://open.slovensko.sk.:
1. po autentifikácii na ústrednom portáli alebo
2. bez autentifikácie na ústrednom portáli.

Výberové konanie je vyhlásené na stránke https://open.slovensko.sk., v časti - Register výberových konaní, identifikátor výberového konania VK/2022/2527.

UPOZORNENIE:
Uchádzač, ktorý nezašle žiadosť spolu so všetkými požadovanými dokladmi, buď v listinnej podobe na adresu služobného úradu alebo sa neprihlási v elektronickej podobe prostredníctvom ústredného portálu na https://open.slovensko.sk/vk. nebude do výberového konania zaradený !

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Prax na pozícii/v oblasti

Áno, u uchádzača s ukončeným vysokoškolským vzdelaním I. stupňa najmenej 1 rok

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, tém alebo oblastí, ktoré budú v rámci výberového konania overované: zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike; všeobecné informácie o matematicko - štatistických metodách.

Vítaná je znalosť práce s MS Office (Word, Excel, Access), znalosť účtovných štandardov a anglického jazyka.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky.

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Palušová
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4355770Dátum zverejnenia:15.6.-=KONTAKT=-lokalita:BratislavaPozícia:Štátny radcaSpoločnosť:Štatistický úrad SRZákladná zložka mzdy (brutto):1 036,5 EUR/mesiac

Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1036 EUR
Inzerent:Štatistický úrad SR [ ]
Zverejnené dňa:2022-06-15 (11 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.