Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Poradca senior pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" (VKP BDP 105/2022)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Miesto práce
Revúca
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.07.2022
Mzdové podmienky (brutto)
972 - 1 300 EUR/mesiacPlatová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat pozostáva z tarifného platu a priznaného osobného príplatku (spolu od 1400 Eur).

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavné úlohy: Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva nadmerne zadlženým osobám v oblasti práva a právnej administratívy. Právne poradenstvo je zamerané na pochopenie klientov ich právneho stavu záväzku, na relevantné podania dlžníka, relevantné reakcie na stanoviská veriteľa.

Činnosti budú zamerané najmä na:

• analýzu zmluvných záväzkov, z ktorých vyplývajú najväčšie dlhy klienta a analýza aktuálneho právneho stavu týchto záväzkov (najmä aktuálneho stupňa vymáhania v ktorom sa nachádzajú),
• nastavenie najbližších neodkladných právnych krokov a pomoc pri spracovaní relevantných písomných podaní smerom k veriteľom, inkasným agentúram či exekútorom,
• odporúčania na ďalšiu odbornú pomoc napríklad prostredníctvom Centra právnej pomoci, spotrebiteľských organizácií alebo plateného advokáta,
• vysvetlenie výhod a nevýhod rôznych právnych riešení a hroziacich právnych dôsledkov nesplácania dlhov (od penalizácie, cez stratu dôveryhodnosti, evidenciu v úverových a iných dlžníckych registroch, až po priebeh a dôsledky osobného bankrotu) a odporúčanie ďalšieho postupu klientovi,
• identifikáciu a analýzu príčin nadmerného zadlženia,
• určenie priorít pomoci klientovi a stanovenie ďalšieho postupu a priebehu poradenstva,
• posúdenie schopnosti klienta samého sa zastúpiť v rokovaní s veriteľmi, inkasnými agentúrami, exekútormi a pod., resp. ak toho klient nie je schopný, nájsť pomoc pri zastupovaní,
• spolupráca pri mimosúdnom vyrovnaní sporov,
• administratívna podpora - pomoc a poradenstvo pri podávaní návrhov, vypĺňaní dokumentov (zmlúv, dohôd),
• usmerňovanie postupu v prípade platobnej neschopnosti,
• spolupráca s klientom na redukcii, resp. úplnej eliminácii nadmerného zadlženia,
• návrh preventívnych krokov a opatrení vedúcich k eliminácii zadlženia klienta v budúcnosti,
• spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva (ekonomicko-finančné a psychologické poradenstvo).

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo

Prax: 3 roky relevantnej praxe (advokát alebo koncipient, vyšší súdny úradník, iné právne služby, správca pre konkurzy a reštrukturalizácie, práca pre inkasné agentúry, dlhové poradenstvo)

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: veľmi dobré komunikačné, vyjednávacie a sociálne zručnosti, schopnosť tímovej práce aj samostatného rozhodovania, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť sociálneho cítenia kombinovaná so schopnosťou odosobniť sa od problémov klienta, schopnosť zvládať stres a záťaž

Požadované odborné znalosti:
znalosť zákonov:
• Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
• Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
• Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný Zákon,
• Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,
• Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov"),
• Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších prepisov,
• Zákon 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 530/2003 Z .z. o obchodnom registri,
• Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
• Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o projekte: Link:
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi--=KONTAKT=-/narodny-projekt-bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1148143

Informácie o výberovom konaní

Číslo výberového konania: VKP BDP 105/2022

Názov projektu: Bezplatné dlhové poradenstvo
ITMS projektu: ITMS2014+: 312081BKZ8

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - poradca senior pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" (ďalej len: "NP BDP")

Počet voľných miest: 1 (od 15.07.2022 na dobu určitú - po dobu trvania projektu do 31.10.2023)

Organizačný útvar: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí; oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Forma realizácie výberového konania: online video pohovor

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a miestom výkonu práce;
• motivačný list;
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
• písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise.


Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 04.07.2022.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

4.7.2022(ostáva ešte 10 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Inštitúcia bola zriadená v januári 2004 zákonom č.453/2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Ústredie riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Ján Láska
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4363896Dátum zverejnenia:24.6.-=KONTAKT=-lokalita:RevúcaPozícia:Advokát,Advokátsky koncipient,Exekútorský koncipient,PrávnikSpoločnosť:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SRZákladná zložka mzdy (brutto):972 EUR/mesiac

Počet videní: 6
Ponúkaná mzda: 972 EUR
Inzerent:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zverejnené dňa:2022-06-24 (1 deň)
Zverejnené pre lokality:Banskobystrický kraj Revúca
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.