Fakultná nemocnica Nitra

Prednosta Onkologickej kliniky

Fakultná nemocnica Nitra

Miesto práce
Špitálska, Nitra
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
2 605,9 EUR/mesiacZákladná zložka 2605,90 € atestovaný lekár (v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.) základná zložka mzdy je ďalej upravovaná podľa rokov odbornej praxe, riadiaci príplatok, zvýhodnené odmeňovanie pohotovosti na pracovisku, osobitné príplatky k UPS a ďalšie plnenia v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy,

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednosta Onkologickej kliniky - úv. 1,00

Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:
• v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
• odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v špecializačnom odbore klinická onkológia alebo radiačná onkológia,
• ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa s dosiahnutím akademického titulu PhD./CSc. (poprípade PhD. štúdium),
• odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 4 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z., alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax (v prípade, ak uchádzač tento kvalifikačný predpoklad nespĺňa a po ukončení výberového konania sa stane úspešným uchádzačom, je povinný do 1 roka od oznámenia výsledku výberového konania začať štúdium v zmysle vyššie uvedenej prílohy Nariadenia)

Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením údaja o celkovej dĺžke riadiacej praxe
• motivačný list
• doklady o dosiahnutom vzdelaní, o získaných špecializáciách, odbornej spôsobilosti (viď kvalifikačné predpoklady) - fotokópie
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• potvrdenie o registrácii/členstve v príslušnej stavovskej organizácii - fotokópie
• prehľad publikačnej činnosti v odbore
• projekt rozvoja organizačného útvaru (krátkodobé, dlhodobé plánovanie), vrátane návrhu medicínskeho rozvoja v nadväznosti na DRG, spotrebu liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s návrhom na optimalizáciu ekonomických ukazovateľov, zabezpečenia jeho efektívneho hospodárenia v systéme súčasného úhradového mechanizmu
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov pre účely výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca FN Nitra udelený podľa osobitných predpisov

Základná zložka mzdy: 2605,90 €

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 09.08.2022 v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie - Onkologická klinika - prednosta - NEOTVÁRAŤ" a adresou odosielateľa na adresu: Fakultná nemocnica Nitra, sekretariát riaditeľa, Špitálska 6, 950 01 Nitra.

Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke sekretariátu riaditeľa FN Nitra.

V prípade nepredloženia všetkých požadovaných dokumentov v stanovenom termíne, bude uchádzač vyhodnotený ako neúspešný (vylúčený z výberového konania).

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.

Zamestnanecké výhody, benefity

- výhodné závodné stravovanie
- predĺženie dovolenky nad rozsah Zákonníka práce o 1 týždeň
- príspevok darcom krvi po získaní plakety
- príspevok pri narodení dieťaťa /pre členov ZOO/
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
- príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti
- príspevok pri živelných pohromách
- príspevok pri úmrtí priameho rodinného príslušníka
- príspevok z príležitosti trvania pracovného pomeru
- príspevok pri odchode do starobného dôchodku
- príplatok za zastupovanie
- príplatky za sobotu, nedeľu nad rámec Zákonníka práce
- príplatky za nočnú prácu nad rámec Zákonníka práce
- odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce
- odmeny z príležitosti životného jubilea
- bezplatné poskytnutie nadštandardnej izby počas prvých 10 dní hospitalizácie
- poskytnutie priestorov zamestnaneckej jedálne pri životných jubileách

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Fakultná nemocnica v Nitre je koncovým zdravotníckym zariadením a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre celý Nitriansky kraj v 14 klinikách, 10 oddeleniach a vo viac ako 80-tich špecializovaných ambulanciách. Zabezpečuje praktickú výučbu študentov Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako aj Katedry urgentnej medicíny a Katedry fyzioterapie a balneológie, prax žiakov Strednej zdravotnej školy v Nitre. Umožňuje povinnú prax aj študentom Farmaceutickej fakulty a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Eva Hudecová
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4378747Dátum zverejnenia:12.7.-=KONTAKT=-lokalita:NitraPozícia:LekárSpoločnosť:Fakultná nemocnica NitraZákladná zložka mzdy (brutto):2 605,9 EUR/mesiac

Počet videní: 26
Ponúkaná mzda: 2605 EUR
Inzerent:Fakultná nemocnica Nitra [ ]
Zverejnené dňa:2022-07-12 (32 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.