Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Referent odboru hospodárskej správy pre verejné obstarávanie

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miesto práce
Hlavná 110, Košice, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
august/september 2022
Mzdové podmienky (brutto)
914 - 1 214 EUR/mesiac8. platová trieda: od 914 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Osobný príplatok zamestnanca je minimálne 300 eur. V sume nie je zahrnuté mzdové navýšenie za odpracované roky praxe.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Samostatný a kompletný výkon činnosti verejného obstarávania spojený s výberom zmluvných partnerov v procese verejného obstarávania, realizácia prieskumov a analýz trhu, ako aj obstarávania cez elektronické trhovisko v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
2. Komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov zamestnancom.
3. Zverejňovanie dokumentov v procese verejných obstarávaní.
4. Samostatný výkon administratívnych prác pri vyšších metódach verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
5. Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác pre odbor hospodárskej správy a ostatné odbory a referáty Kancelárie Ústavného súdu SR v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
6. Samostatná odborná práca v oblasti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.
7. Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.
8. Zodpovednosť za kompletizáciu finálnej verzie zmlúv po ich doplnení a odsúhlasení po právnej stránke osobným úradom, zasiela ich na podpis druhej zmluvnej strane, po podpise oboch zmluvných strán rozdeľuje a zasiela zmluvy podľa rozdeľovníka.
9. Zodpovednosť za spracovávanie a archivovanie zmluvnej agendy v rámci Kancelárie Ústavného súdu SR, za vedenie centrálnej evidencie uzavretých zmlúv a ich aktualizáciu.
10. Samostatné vybavovanie korešpondencie a administratívnych prác.
11. Vedenie príručnej registratúry, vyhľadávanie, triedenie a označovanie spisov, vkladanie a odovzdávanie do registratúrneho strediska v rámci odboru hospodárskej správy.
12. Zastupovanie referenta odboru hospodárskej správy v oblasti evidencie správy zásob
13. Vyhotovovanie objednávok a sledovanie ich vybavenosti, vedenie objednávkového systému.
14. Sledovanie plnenia zmlúv odboru hospodárskej správy a neprekročenia finančných limitov v oblasti obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb.
15. Upozorňovanie nadriadeného na prípadné nedostatky, predkladanie návrhov riešenia a zabezpečenie ich odstránenia.
16. Zvyšovanie odbornosti aktívnym štúdiom právnych noriem, odbornej literatúry, účasťou na kurzoch, seminároch, školeniach.
17. Zastupovanie riaditeľa odboru v oblasti verejného obstarávania.
18. Zastupovanie referenta hospodárskej správy v oblasti zabezpečovania agendy správy majetku zamestnávateľa (okrem správy budov), evidencia, zaraďovanie, odpisovanie, vyraďovanie, inventarizácia majetku a koordinácia pri jej vykonávaní.

Zamestnanecké výhody, benefity

- pružná pracovná doba v rozsahu 37,5 h/týždeň
- možný výkon práce z domácnosti v rozsahu dvakrát do týždňa, v prípade vážnych zdravotných alebo rodinných komplikácii je možné vykonávať prácu z domácnosti nepretržite po dohodnutú dobu,
- výhody a benefity vyplývajúce z platnej kolektívnej zmluvy:
1. príspevok na stravovanie sa priznáva aj po dobu maximálne prvých piatich (5) dní dovolenky čerpaných v danom kalendárnom roku;
2. príspevky zo sociálneho fondu pri narodení dieťaťa, pri svadbe, pri darovaní krvi, príspevok na regeneráciu;
3. extra dni plateného pracovného voľna (dovolenky) v letných mesiacoch za účelom podpory rodiny;
4. poskytovanie odmien a príspevkov zo sociálneho fondu pri dosiahnutí pracovného alebo životného jubilea;
5. výhody a benefity vyplývajúce z vyššej Kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do konkurzu na obsadenie pozície referent odboru hospodárskej správy spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v písomnej forme do 14.08.2022 na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Hlavná 110, 042 65 Košice, s označením "Konkurz na obsadenie pozície referent odboru hospodárskej správy"

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné k žiadosti o zaradenie do konkurzu priložiť:

- profesijný životopis,
- motivačný list,
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,*
- čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov,*
- súhlas s vykonaním bezpečnostnej previerky II. stupňa,*

(* čestné prehlásenia a súhlasy môžu byť obsiahnuté na jednej listine)


Všetky zaslané žiadosti o zaradenie do konkurzu spolu s požadovanými dokladmi budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich naše požiadavky.

-------
Osobné údaje uchádzača o zaradenie do konkurzu (dotknutá osoba) budú spracovávané iba na účely tohto konkurzu. Právnym základom na spracovávanie osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie (EÚ) 2016/679 - ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov. Kontakt na zodpovednú osobu Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky ako aj všetky informácie o právach dotknutej osoby a podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na https://www.ustavnysud.sk/gdpr1

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

14.8.2022(ostávajú ešte 2 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

v oblasti verejného obstarávania

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatné rozhodovanie, znalosť právnych predpisov, ktoré sa vyžadujú na obsadzovanom pracovnom mieste, najmä:
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
- súhlas s vykonaním bezpečnostnej previerky II. stupňa v zmysle § 15 ods. 2 písm. b/ zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu SR (ďalej len "kancelária") je právnická osoba a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. Postavenie a úlohy kancelárie upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 29, § 30. Štátnozamestnanecké vzťahy štátnych zamestnancov v Kancelárii sa riadia ustanoveniami zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnanecké vzťahy zamestnancov v Kancelárii sa riadia zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: JUDr. Lucia Buhalová
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4392475Dátum zverejnenia:1.8.-=KONTAKT=-lokalita:KošicePozícia:ReferentSpoločnosť:Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republikyZákladná zložka mzdy (brutto):914 EUR/mesiac

Počet videní: 20
Ponúkaná mzda: 914 EUR
Inzerent:Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky [ ]
Zverejnené dňa:2022-08-01 (12 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice Z domu / Remote
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.