Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec

Riaditeľ pre LPS

Informácie o pracovnom mieste

-=KONTAKT=-Riadiaci zdravotnícky pracovník - lekár

Pracovná oblasť: Zdravotníctvo

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Plánuje, riadi, organizuje a kontroluje prácu na úseku LPS, ktorý zahŕňa: lôžkové oddelenia, pracovisko jednodňovej ZS, špecializovanú ambulantnú starostlivosť, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky.
Riadi a kontroluje vykazovanie ukončených hospitalizácií zdravotným poisťovniam v systéme DRG v spolupráci s podriadenými zamestnancami.
Spracúva plán hospitalizácii, dohliada na jeho dodržiavanie, sleduje náklady na vyšetrenie a liečbu, zodpovedá za efektívne využívanie posteľového fondu, pracovného potenciálu.
Navrhuje potrebné zmeny a nové prístupy v diagnostike a liečbe pacientov, podáva návrhy na zvýšenie kvality liečebno-preventívnej starostlivosti a podieľa sa na ich realizácii.
Zúčastňuje sa na rokovaniach so zdravotnými poisťovňami a rokovaniach s nadriadenými orgánmi, dôsledne sa oboznamuje so zmluvami so zdravotnými poisťovňami a predkladá pripomienky.
Spolupodieľa sa na výchove a vzdelávaní i praktickej príprave študentov v rámci pregraduálneho vzdelávania.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 07:-=KONTAKT=-:00

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 3 260 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - všeobecné lekárstvo - 51 Lekárske vedy

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
organizovanie a plánovanie práce
rozhodovanie
samostatnosť
vedenie ľudí

Ďalšie požiadavkyZoznam požadovaných dokladov: - prihláška na výberové konanie - profesijný štruktúrovaný životopis - motivačný list - doklady o dosiahnutom vzdelaní - doklad o odbornej spôsobilosti na riadenie a organizáciu zdravotníctva - potvrdenia o výkone odbornej zdravotníckej praxe - potvrdenie o registrácii v slovenskej lekárskej komore - projekt riadiacej práce riaditeľa pre LPS (rozsah max. 3 strany formátu A4) - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách - písomný súhlas na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky a v určenom termíne predložia všetky povinné písomnosti. Výberové konanie bude prebiehať pred výberovou komisiou zriadenou vyhlasovateľom tohto výberového konania. Termín podania prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi: 29.2.2024. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené telefonicky a e-mailom najneskôr sedem dní pred začatím výberového konania. Základná zložka mzdy: od 3 260 € mesačne v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (výška základnej mzdy je určená v závislosti od započítanej praxe), príplatok za vedenie a osobný príplatok.


Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec

Pozícia / odvetvie:Zdravotníctvo a farmácia/Lekár/Výkonný riaditeľ
Dátum zverejnenia:30.01.2024

Iné možnosti práce


Počet videní: 9
Ponúkaná mzda: 3260 EUR
Inzerent:Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
Zverejnené dňa:2024-02-05 (20 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Poprad
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.