Mesto Zvolen

Riaditeľ/ka MŠ, Hrnčiarska 2063/2, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

-=KONTAKT=-Riaditeľ školy a školského zariadenia

Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
- dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu určeného pre materskú školu,
- vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu,
- vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov,
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti
materskej školy,
- každoročné hodnotenie pedagogických zamestnancov,
- zodpovednosť za úroveň výchovno-vzdelávacej práce materskej školy,
- zodpovednosť za rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených
na zabezpečenie činnosti materskej školy a zariadenia školského stravovania,
- zodpovednosť za riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve materskej školy,
- zodpovednosť za výkon rozhodovacích právomocí,
- spracovanie materiálov pre zriaďovateľa na schválenie a rade materskej školy na vyjadrenie

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 60

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 051,5 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 76 Učiteľstvo

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavky: Požadované predpoklady: - splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa materskej školy podľa § 11 ods. 1, písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. a podľa prílohy č. 1, časť I. vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej aj vyhláška č. 173/2023 Z. z.). - splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec v zmysle § 39 ods. 3 písm. b) a § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z. z., - ku dňu uskutočnenia výberového konania mať najmenej 5 rokov priamej pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj zákon č. 596/2003 Z. z.), - bezúhonnosť v zmysle § 15 a § 15a zákona č. 138/2019 Z. z., - zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z., - ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. Znalosti Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy - samostatného právneho subjektu: - Ústava Slovenskej republiky, - Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov, - Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, - Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatné kritériá a požiadavky: - riadiace, rozhodovacie, organizačné a komunikačné schopnosti, - znalosť práce s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, internet, e-mail a práca s elektronickou schránkou), - splnenie podmienky získania profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 47 ods. 7 alebo ods. 8 zákona č. 138/2019 Z. z. je výhodou.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Zvolen

Iné možnosti prácePočet videní: 25
Ponúkaná mzda: 1051 EUR
Inzerent:Mesto Zvolen [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-11 (43 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Zvolen
Pracovná ponuka nájdená za 70 milisekúnd.