Trnavský samosprávny kraj

Vedúci oddelenia - Odd. riadenia, koordinácie a kontroly VO

23.11.2021Trnavský samosprávny kraj
Miesto práce:Slovensko
Trnavský kraj
okres Trnava
Trnava
Starohájska 10
91701
Trnava
Pozícia / odvetvie:Bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo,Výroba;Vedúci oddelenia
Ponúkaný plat (základná mzda):1500EUR
Druh pracovného pomeru:plný úväzok
Počet voľných miest:1

Informácie o pracovnom mieste

Benefity a ďalšie výhody:

Našim zamestnancom poskytujeme tieto benefity:
• pracovný čas 7,5 hod. denne
• mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia)
• 5 dní dovolenky navyše
• pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnancov starajúcich sa o nezaopatrené dieťa do veku 15 rokov vo výmere 4 dodatočných dní za rok
• jubilejné odmeny
• zvýšenú náhradu mzdy pri dočasnej práceneschopnosti
• príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie
• jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka
• príspevok na ošatenie
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1500 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
25. 11. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:
26. 11. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Personalistika, administratíva a služby zákazníkomSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Termín podania žiadosti : do 17.12.2021 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie - číslo výberového konania" a "NEOTVÁRAŤ".

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v
životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.


Náplň (druh) práce
• Metodické usmerňovanie žiadateľov v oblasti fondov EÚ a verejného obstarávania
• Príprava reportov a prezentácií
• Spracovávanie podkladov pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu a Radu partnerstva
• Práca a spracovávanie interných manuálov
• Metodické vedenie, usmerňovanie a poskytovanie odborného poradenstva zamestnancov odboru
• Zodpovednosť za prípravu a spracovávanie ŽoNFP v rámci technickej pomoci a implementácia projektu v rámci technickej pomoci
• Zodpovednosť za zabezpečovanie publicity odboru
• Činnosti spojené s realizáciou auditov, kontrol a certifikačných overení, spolupráca s auditujúcimi/kontrolnými orgánmi, vypracovanie a predkladanie stanovísk k zisteniam a odporúčaniam identifikovaným všetkými kontrolami, auditmi a certifikačnými overeniami v rámci projektov TP
• Spolupráca s Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program
• Zabezpečenie písomnej a emailovej korešpondencie
• Zabezpečenie finančnej kontroly procesov verejného obstarávania žiadateľov a prijímateľov projektov
• Poskytovanie konzultácií žiadateľom a prijímateľom projektov v oblasti verejného obstarávania
• Zabezpečenie výkonu kontroly ex-ante - pred vyhlásením VO, ex-ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, ex-post kontrola a kontrola dodatkov ku zmluve
• Zabezpečenie výkonu kontroly zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní
• Výkon finančnej kontroly na mieste
• Komunikácia s ÚVO, PMÚ a orgánmi činnými v trestnom konaní
• Podávanie námietok k procesu VO

Ponúkané výhody
Našim zamestnancom poskytujeme tieto benefity:
• pracovný čas 7,5 hod. denne
• mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia)
• 5 dní dovolenky navyše
• pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnancov starajúcich sa o nezaopatrené dieťa do veku 15 rokov vo výmere 4 dodatočných dní za rok
• jubilejné odmeny
• zvýšenú náhradu mzdy pri dočasnej práceneschopnosti
• príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie
• jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka
• príspevok na ošatenie
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 15:30

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov:Nie
Vodičský preukaz:B

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Našim zamestnancom poskytujeme tieto benefity:
• pracovný čas 7,5 hod. denne
• mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia)
• 5 dní dovolenky navyše
• pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnancov starajúcich sa o nezaopatrené dieťa do veku 15 rokov vo výmere 4 dodatočných dní za rok
• jubilejné odmeny
• zvýšenú náhradu mzdy pri dočasnej práceneschopnosti
• príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie
• jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka
• príspevok na ošatenie
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 3 roky


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Počítače:
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

• prax v oblasti implementácie fondov EÚ 3 roky
• prax v oblasti kontroly verejného obstarávania 2 roky
• znalosť zákona č 292/2014 Z.z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, znalosť koncepcií, strategických dokumentov a vykonávacích predpisov v oblasti EÚ a SR
• vítané znalosti/skúsenosti z oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov, obchodného práva a zmluvno-záväzkových vzťahov,
• vodičské oprávnenie - B skupina
• vítaná prax s daným typom realizovaných projektov (investičné projekty, projekty zamerané na informačno-komunikačné technológie, a pod.)
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC - užívateľ, MS Excel, MS Word


Osobnostné predpoklady
  • sebaistota
  • komunikatívnosť
  • praktické myslenie

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
91701 Trnava
Slovensko
Tel:-=KONTAKT=-

Iné možnosti práce


Počet videní: 6
Inzerent:Trnavský samosprávny kraj [ ]
Zverejnené dňa:2021-11-26 (6 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.