Trnavský samosprávny kraj

Vedúci oddelenia - Odd. implementácie projektov

23.11.2021Trnavský samosprávny kraj
Miesto práce:Slovensko
Trnavský kraj
okres Trnava
Trnava
Starohájska 10
91701
Trnava
Pozícia / odvetvie:Bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo;Vedúci oddelenia
Ponúkaný plat (základná mzda):1500EUR
Druh pracovného pomeru:plný úväzok
Počet voľných miest:1

Informácie o pracovnom mieste

Benefity a ďalšie výhody:

Našim zamestnancom poskytujeme tieto benefity:
• pracovný čas 7,5 hod. denne
• mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia)
• 5 dní dovolenky navyše
• pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnancov starajúcich sa o nezaopatrené dieťa do veku 15 rokov vo výmere 4 dodatočných dní za rok
• jubilejné odmeny
• zvýšenú náhradu mzdy pri dočasnej práceneschopnosti
• príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie
• jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka
• príspevok na ošatenie
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1500 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
25. 11. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:
26. 11. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Personalistika, administratíva a služby zákazníkomSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Termín podania žiadosti : do 17.12.2021 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie - číslo výberového konania" a "NEOTVÁRAŤ".

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v
životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.


Náplň (druh) práce
Druh pracovného pomeru:
• Hlavný pracovný pomer, zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

Pracovná náplň:
• metodické, organizačné a schvaľovacie procesy v rámci činnosti oddelenia
• vykonávanie faktických a právnych úkonov v oblasti finančných vzťahov pri poskytnutí NFP
• príprava podkladov pre riadiaci orgán
• poskytovanie súčinnosti RO pri riešení žiadostí o poskytnutie informácií
• poskytovanie súčinnosti RO v súvislosti s úkonmi RO voči orgánom činným v trestnom konaní alebo v rámci priestupkového konania
• realizácia prijímania a registrácie žiadostí o NFP, administratívneho overovania, odborného hodnotenia a výberu žiadostí o NFP a stým súvisiacich administratívnych úkonov
• príprava a uzatváranie zmlúv o NFP
• vykonávanie kontroly 4 očí a schvaľovacie procesy v oblasti administratívnej finančnej kontroly projektov a finančnej kontroly na mieste podľa čl. 125 všeobecného nariadenia v spojení s ust. § 6 až § 9 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými právnymi dokumentmi pre IROP
• administratívna finančná kontrola verejného obstarávania
• formálna kontrola a vecná kontrola súladu so zmluvou o NFP
• administratívna finančná kontrola žiadostí o platbu
• administratívna finančná kontrola iných skutočností
• finančná kontrola na mieste
• monitorovanie projektov a ich udržateľnosti v zmysle právnych dokumentov pre IROP
• prevencia vzniku, výkon zisťovania, odhaľovania, evidovania, nahlasovania, riešenie a vysporiadanie nezrovnalostí
• činnosti spojené s realizáciou auditov, kontrol a certifikačných overovaní, vypracovávanie a predkladanie stanovísk k zisteniam
• vypracovávanie návrhov opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku
• ďalšie úlohy v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh RO sprostredkovateľským orgánom a Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 k zmluve, IMP SO pre IROP, resp. podľa pokynov RO pre IROP, štatutárneho zástupcu SO pre IROP, riaditeľa odboru SO pre IROP.

Ponúkané výhody
Našim zamestnancom poskytujeme tieto benefity:
• pracovný čas 7,5 hod. denne
• mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia)
• 5 dní dovolenky navyše
• pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnancov starajúcich sa o nezaopatrené dieťa do veku 15 rokov vo výmere 4 dodatočných dní za rok
• jubilejné odmeny
• zvýšenú náhradu mzdy pri dočasnej práceneschopnosti
• príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie
• jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka
• príspevok na ošatenie
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 15:30

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov:Nie
Vodičský preukaz:B

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Našim zamestnancom poskytujeme tieto benefity:
• pracovný čas 7,5 hod. denne
• mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia)
• 5 dní dovolenky navyše
• pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnancov starajúcich sa o nezaopatrené dieťa do veku 15 rokov vo výmere 4 dodatočných dní za rok
• jubilejné odmeny
• zvýšenú náhradu mzdy pri dočasnej práceneschopnosti
• príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie
• jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka
• príspevok na ošatenie
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 3 roky


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Počítače:
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

• prax v oblasti implementácie fondov EÚ 3 roky
• znalosť zákona č 292/2014 Z.z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, znalosť koncepcií, strategických dokumentov a vykonávacích predpisov v oblasti EÚ a SR
• vodičské oprávnenie - B skupina
• prax s daným typom realizovaných projektov (investičné projekty, projekty zamerané na informačno-komunikačné technológie, a pod.)
• práca so systémom ITMS2014+
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC - užívateľ, MS Excel, MS Word


Osobnostné predpoklady
  • sebaistota
  • komunikatívnosť
  • praktické myslenie

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
91701 Trnava
Slovensko
Tel:-=KONTAKT=-

Iné možnosti práce


Počet videní: 7
Inzerent:Trnavský samosprávny kraj [ ]
Zverejnené dňa:2021-11-26 (10 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.