Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Bratislava-Ružinov
okres Bratislava
Nevädzova 5
82101

Bratislava
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Regionálny/a koordinátor/ka bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky IA MPSVR SR, ktorý/á bude pôsobiť v regióne v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. Jeho/jej hlavným poslaním bude zabezpečovať kvalitu výkonu terénnej sociálnej práce v pridelených obciach, pričom nevyhnutnosťou je aktívna spolupráca s danými obcami:
- pravidelné monitorovanie a metodické usmerňovanie, poradenstvo a hodnotenie práce terénnych sociálnych pracovníkov/ pracovníčok a terénnych pracovníkov/ pracovníčok (ďalej len "TSP" resp. "TP") so zameraním na odbornú stránku vykonávaných činností a na správnosť a primeranosť postupov,
- komunikácia a spolupráca so subjektmi realizujúcimi výkon terénnej sociálnej práce s cieľom zabezpečiť plynulý výkon terénnej sociálnej práce v štandardnej kvalite,
- súčinnosť pri výbere a kontrole splnenia kvalifikačných predpokladov zamestnancov spolupracujúcich subjektov v rámci NP TSP I,
- zabezpečovanie zaškolenia nových TSP a TP,
- spolupráca pri riešení náročných prípadov klientov v rámci výkonu terénnej sociálnej práce,
- komunikácia a spolupráca s relevantnými inštitúciami v regióne s cieľom sieťovania organizácií a skvalitňovania synergie,
- spracovanie prípadových štúdií,
- spolupráca na organizovaní vzdelávania a supervízie pre TSP a TP,
- súčinnosť pri výbere a zazmluvňovaní žiadateľov o zapojenie sa do národného projektu,
- súčinnosť pri výbere a kontrole splnenia kvalifikačných predpokladov zamestnancov zapojených subjektov,
- ďalšie odborné činnosti v rámci projektu súvisiace s koordináciou terénnej sociálnej práce na regionálnej úrovni,
- ďalšie činnosti na základe usmernenia a pokynov hlavného koordinátora - metodika, garanta odborných aktivít, manažéra implementácie odborných aktivít a projektového manažéra.

Ponúkaný plat:
dohodou
Iné výhody:

Ponúkaný plat:
na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov, motivujúce platové ohodnotenie.

Termín nástupu do práce:
ihneď
Druh pracovného pomeru:
hlavný
Informácie pre uchádzača:


Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Všeobecne požadované znalosti:
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Dĺžka praxe

aspoň 3 roky


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Ďalšie požiadavky:

Požadované vzdelanie:
- vysokoškolské II. stupňa, vzdelanie v odboroch spoločenských vied (najmä odbor sociálna práca) je výhodou.

Požadovaná prax:
- minimálne 3 roky v sociálnej oblasti.

Miesto práce:
Práca z domu, koordinácia terénnej sociálnej práce v okresoch:
1. Revúca a Rožňava

alebo

2. Prešov a Sabinov

Očakávaný je výber jedného regionálneho koordinátora/ky, ktorý/ktorá bude spadať pod jednu z vyššie uvedených alternatív.

Osobnostné a odborné predpoklady, ďalšie požiadavky:
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,
- počítačové znalosti - používateľ internetu a balíka MS Office,
- schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce, sociálnej inklúzie a marginalizovaných komunít,
- ochota cestovať v rámci regiónu. Veľká časť práce regionálneho koordinátora/ky je vykonávaná priamo v zapojených obciach, čo vyžaduje nevyhnutné cestovanie v rámci prideleného regiónu,
- dobrá znalosť regiónu, s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality,
- skúsenosti s vedením supervízie sú výhodou.

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.10.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (min. vysokoškolské II. stupňa),
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 3-ročnej odbornej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR),
5. Minimálne dve referencie.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

email">[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava
s označením "Výberové konanie pre NP TSP I - RK"

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od uzávierky prijímania žiadostí, dali sme prednosť iným kandidátom.
Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.
Vaše práva, ako dotknutej osoby, sa spravujú v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V prípade, ak máte záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte prosím nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:
"V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu."

Vodičský preukaz:
Skupina: B

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 6
81455 Bratislava-Staré Mesto
Slovensko
Tel: +421220431511

Zverejnené dňa:2017-09-26 (54 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 1 milisekúnd.