Železnice Slovenskej republiky

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná náplň bude:
• posudzovanie požiadaviek jednotlivých útvarov na obstarávanie,
• realizácia procesu obstarávania v úzkej súčinnosti s organizačnými útvarmi Železníc Slovenskej republiky, ktoré sú zodpovedné za špecifikáciu predmetu zákazky,
• príprava súťažných podkladov a ostatných dokumentov v rámci zvoleného postupu obstarávania,
• podieľanie sa na príprave obchodných zmlúv k obstarávaniu, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov,
• uzatváranie zmlúv ako výsledku postupu obstarávania,
• spolupráca pri zabezpečovaní zverejňovaní zmlúv, ktoré sú výsledkom postupu obstarávania,
• v rámci zvoleného postupu obstarávania príprava súťažných podkladov a ďalších dokumentov, poskytovanie informácií záujemcom a uchádzačom, účasť na vyhodnocovaní ponúk, spracovanie zápisov a oznamov, konzultácie v procese uzatvárania zmlúv a ďalšie činnosti, súvisiace s procesmi verejného obstarávania,
• účasť na práci v komisii ako jej člena za účelom odborného zdokumentovania hodnotiaceho procesu,
• dohľad na kompletnosť dokladovej časti ako aj dodržiavanie termínov súvisiacich s procesom obstarávania,
• zabezpečenie plnenia povinností voči Úradu pre verejné obstarávanie podľa platnej právnej úpravy,
• zabezpečenie zverejňovania dokladov a dokumentov z verejného obstarávania v Profile obstarávateľa a na stránke www.uvo.gov.sk,
• získavanie prehľadu v metodických usmerneniach a výkladových stanoviskách vydaných Úradom pre verejné obstarávanie,
• pravidelne doplňovanie informácií o priebehu a procesoch obstarávania pridelených agend do určených informačných systémov,
• vypracovanie a archivácia dokladov z obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a internej smernice pre obstarávanie a bezodkladne po skončení kalendárneho roku a/alebo postupu obstarávania odovzdávanie dokumentov do registratúrneho strediska v súlade s registratúrnym poriadkom.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1135 € za mesiac


Počet videní: 8
Ponúkaná mzda: 1135 EUR
Inzerent:Železnice Slovenskej republiky [ ]
Zverejnené dňa:2022-08-10 (171 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.