Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s. p.; skrátený názov: KSHS, s. r. o., r. s. p.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• Samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov,
• finančná učtáreň
• účtovníctvo obce podľa platných právnych predpisov (o účtovníctve , o rozpočtových pravidlách...)
• účtovné prepojenie s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami obce
• zúčtovanie s preddavkovými organizáciami obce napojenými priamo na rozpočet obce
• sledovanie a zúčtovanie účelových dotácií a grantov
• kontrola cestovných príkazov
• výkazníctvo (štvrťročné, polročné a ročné účtovné výkazy)
• daňové priznania (majetkové, daň z príjmu)
• spolupráca pri spracovaní troj-ročného rozpočtu obce z podkladov
• priebežná kontrola účtovných dokladov a čerpania rozpočtu podľa rozpočtovej skladby
• metodika účtovania preddavkových, rozpočtových a príspevkových organizácií obce v súvislosti s prepojením na rozpočet obce
• kontrolná činnosť predložených dokladov preddavkových, rozpočtových a príspevkových organizácií obce v spolupráci s hlavných kontrolórom
• vypracováva dokumenty k združovaniu prostriedkov a sleduje ich využívanie
• sledovanie a kontrola stavu a výnosu majetkovej účasti obce na podnikaní iných právnických osôb
• zabezpečovanie účtovnej evidencie majetku obce vrátane účtovnej inventarizácie
• Pripravuje najmä:
• zmluvy, z ktorých vyplývajú záväzky obce voči právnickým a fyzickým osobám
• podieľa sa na spolupráci pri vypracovávaní základných právnych dokumentov obce a ich doplnkov, napr. štatút, organizačný poriadok, pracovný poriadok a pod.
• sleduje zákonnosť písomností, ktoré obec schvaľuje vo forme nariadení a uznesení, príp. upozorňuje starostu na rozdiely a navrhuje opatrenia
• vedie potrebnú písomnú agendu, bežnú archiváciu

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Internet - pokročilá

OMEGA - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1200 € za mesiac


Počet videní: 2
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s. p.; skrátený názov: KSHS, s. r. o., r. s. p.
Zverejnené dňa:2022-09-08 (155 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Trenčín
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.