Človek v ohrození, občianske združenie

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Odborný pracovník vykonáva činnosti:
- zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít Komunitného Centra (KC) ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/užívateľov ;
- zisťuje a mapuje potreby komunity/užívateľov v oblasti sociálnych služieb/komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/užívateľov;
- vyhľadáva potenciálnych užívateľov sociálnych služieb;
- pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť;
- prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite;
- svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni;
- posudzuje sociálnu situáciu užívateľa;
- poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc - sociálne poradenstvo (poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme užívateľa);
- rozvíja a podporuje sociálne zručnosti užívateľa na základe rôznych metód sociálnej práce;
- navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s užívateľom a jeho rodinou;
- napomáha sociálnej integrácii užívateľa do komunity;
- vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti užívateľa, najmä pri základných sociálnych aktivitách;
- realizuje odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalšie doplnkové služby, aktivity a činnosti;
- vedie evidenciu o odborných činnostiach a aktivitách a evidenciu užívateľov;
- vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov KC a potrieb užívateľov v konzultácii s odborným garantom;
- zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
- zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 1020 € za mesiac


Počet videní: 27
Ponúkaná mzda: 1020 EUR
Inzerent:Človek v ohrození, občianske združenie [ ]
Zverejnené dňa:2023-01-05 (36 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Malacky
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.