Obec Málaš

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Cieľom práce odborného pracovníka - garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu ku klientom - prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.
- v spolupráci s poskytovateľom nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb,
- odborne riadi poskytovanie služieb v KC/NDC/NSSDR, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
- odborne koordinuje celú činnosť KC/NDC/NSSDR, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity,
- zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj KC/NDC/NSSDR,
- monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC/NDC/NSSDR z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov,
- pripravuje, navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou,
- rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej práce,
- vykonáva sociálnu diagnostiku klienta,
- poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované) klientom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka - garanta,
- konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby,
- spolupracuje pri tvorbe individuálneho plánu klienta,
- posudzuje sociálnu situáciu klienta,
- napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity,
- vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych aktivitách,
- spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, ÚPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb,
- zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností KC/NDC/NSSDR a spolupracuje s médiami,
- zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC/NDC/NSSDR, za vedenie evidencie klientov,
- pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC/NDC/NSSDR,
- zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom,
- vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Internet - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 4


Plat: 970 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 970 EUR
Inzerent:Obec Málaš
Zverejnené dňa:2023-01-31 (50 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Levice
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.