Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Oprava elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia obrábacích strojov a tvarovacích strojov formou výmeny alebo priama oprava poškodených elektrických zariadení vrátane odskúšania ich funkcie.
- Údržba a oprava elektrického zariadenia, elektrických rozvodov, poškodených častí elektroinštalácie, poistkových skríň, rozvádzačov a rozvodných zariadení na jednotlivých objektoch. Podľa potreby dopĺňanie a obmieňanie ich vybavenia, dopĺňanie ich označenia, dvakrát do roka revidovanie stavu prenosných elektrických spotrebičov a vedenie záznamu o ich prevádzkyschopnosti.
- Zodpovedá za prevádzku náhradných zdrojov a dopĺňanie PHM.
- Vykonáva odpisy elektromerov, obsluhu elektrocentrál.
- Údržba a oprava prenosných elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia.
- Pravidelná kontrola stavu elektrickej inštalácie, svietidiel, transformačných staníc a elektrických zariadení, bleskozvodov v objektoch v
starostlivosti strediska prevádzky objektov.
- Odstraňovanie zistených nedostatkov na elektrickej inštalácii, svietidlách a elektrických zariadeniach v pôsobnosti objektoch.
- Kontrolovanie stavu bleskozvodov a odstraňovanie zistených nedostatkov, odstraňovanie nedostatkov z priebežných revízií, ktoré neboli odstránené dodávateľsky.
- Zúčastňuje sa protipožiarnych prehliadok objektov.
- Celoročne vykonávanie pomocných prác pri údržbe objektov a vonkajších priestorov ako je kosenie a úprava trávnatých plôch, okrasných drevín, čistenie uličných vpustí a dažďových zvodov.
- Podieľanie sa v prípade potreby na všeobecných údržbárskych prácach v súlade s pokynmi priameho nadriadeného.
- Spracovávanie požiadaviek na obstarávanie materiálu potrebného k realizácii opráv.
- Vykonávanie v prípade potreby letnú a zimnú údržbu vonkajších priestorov v podriadenosti strediska prevádzky objektov.
- Udržiavanie techniky v bezchybnom technickom stave, svoju osobnú prípravu a najmä dostatočný odpočinok pred plnením plánovanej úlohy, bezpečnosť jazdy a bezpečnú prepravu osôb a materiálu, správne a úplné rozpisovanie jázd v jazdnom rozkaze a predpísanej dokumentácie a úplné hospodárenie s hnuteľným majetkom prideleného strediska prevádzky objektov, jeho účtovanie, vedenie evidencie a zabezpečovanie jeho opráv a údržby v celom rozsahu, dokonalé poznanie konštrukcie pridelenej techniky, pravidiel a zvláštností jej prevádzky, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a bezpečnostných opatrení pri používaní techniky.
- Pri všetkých činnostiach dodržiavanie stanovených zásad BOZP a PO.
- Plnenie ďalších pokynov priameho nadriadeného.

Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 841 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 841 EUR
Inzerent:Ministerstvo obrany Slovenskej republiky [ ]
Zverejnené dňa:2023-03-07 (85 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.