Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Zabezpečenie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti (napr. správa strojov, prístrojov, zariadení).

- zodpovedá za vedenie evidencie materiálu pracoviska údržby infraštruktúry 4054s využitím výpočtovej techniky,
- preberanie materiálu po druhoch a v požadovanej kvantite a kvalite, jeho uskladnenie a prerozdelenie a výdaj,
- je povinný osobne vykonávať výdaj a príjem materiálu PÚI, vedenie evidencie vydaného materiálu jednotlivcom, - zodpovedá za včasné
plánovanie zabezpečenia materiálom na vykonávanie remeselných prác,
- zodpovedá za zabezpečenie skladových priestorov
a spravovanie všeobecného materiálu,
- zabezpečuje vykonávanie pravidelných kontrol a periodických revízií materiálu podľa platných zákonov, predpisov a nariadení,
- žiada dostatočných zásob spotrebného charakteru - zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení - vedenie evidencie materiálu pracoviska a pridelených priestorov,
- vykonávanie všeobecných remeselných prác pre zabezpečenie opráv a údržby budov, strojov, telovýchovných zariadení,
- spracovávanie požiadaviek na obstarávanie materiálu potrebného k realizácii opráv a údržby,
- vykonávanie letnej a zimnej údržby vonkajších priestorov v kasárňach Vajnory,
- celoročne vykonávanie pomocných prác pri údržbe objektov a vonkajších
priestorov ako je kosenie a úprava trávnatých plôch, okrasných drevín, čistenie uličných vpustí a dažďových zvodov),
- plní ostatné úlohy a úlohy vyplývajúce z rozkazov, predpisov a nariadení pre výkon zastávanej funkcie,
- vedenie evidencie zásob, ukladanie, skladovanie, ošetrovanie a obmena materiálu a skladových zásob,
- vykonávať odbornú činnosť skladu a zabezpečovať správne a bezpečné rozmiestnenie a uloženie materiálu,
- viesť skladovú evidenciu v súlade s platným predpisom a porovnávať jej správnosť s evidenciou podriadených a nadriadených stupňov,
- organizovať a vykonávať práce preberania, ukladania, ošetrovania a výdaja materiálu a dodržiavať pritom správne zásady vykonávania
týchto činností,
- poznať materiál uložený v sklade, pravidlá jeho správneho skladovania, ošetrovania a bezpečnej manipulácie s ním a viesť prehľad o jeho množstve a akosti,
- vykonávať priebežné prehliadky a kontroly stavu akosti a
množstva skladovaného materiálu a odstraňovať zistené nedostatky,
- zabezpečovanie služieb spojených s údržbou objektov,
- dbá o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, protipožiarnu ochranu a ekologické opatrenia,
- zabezpečenie skladov proti vniknutiu nepovolaných osôb,
- plnenie ďalších pokynov priameho nadriadeného,
- pri všetkých činnostiach dodržiavanie stanovených zásad BOZP a PO.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 845 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 845 EUR
Inzerent:Ministerstvo obrany Slovenskej republiky [ ]
Zverejnené dňa:2023-03-07 (89 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.