Mesto Piešťany

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• Riadi, organizuje, koordinuje, hodnotí a kontroluje prácu a činnosť zamestnancov Odboru životného prostredia.
• Zabezpečuje a pripravuje odborné stanoviská a kvalitne a včas pripravuje materiály na rokovanie komisie pri MsZ, MsR a MsZ súvisiace s problematikou odboru.
• Spracováva návrhy, resp. aktualizácie všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov zameraných na riešenie problematiky odboru, ktorých spracovanie vyplýva z platných právnych predpisov.
• Rieši podnety a návrhy občanov v rámci kompetencie odboru a pripravuje stanoviská k nim.
• Metodicky usmerňuje zamestnancov odboru pri výkone originálnych a prenesených kompetencií.
• Zodpovedá prednostovi za zverenú časť rozpočtu Mesta Piešťany. Riadi a kontroluje činnosti spojené s čerpaním finančných prostriedkov rozpočtu mesta v oblasti odboru, ktorý riadi. Predkladá prednostovi MsÚ návrh na rozpočet za odbor, zmeny rozpočtu, sleduje a vyhodnocuje čerpanie rozpočtu vrátane merateľných ukazovateľov.
• Vypracúva podklady pre plán verejného obstarávania za príslušný odbor na kalendárny rok a odovzdá ich referentovi pre verejné obstarávanie.
• Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre odbor vyplývajú z obsahovej náplne jeho činnosti a vytvára pre ich plnenie zodpovedajúce a primerané podmienky.
• Plní úlohy na úseku environmentálnej politiky vyplývajúcej z platnej legislatívy.
• Rieši odborné úlohy v oblasti odpadového hospodárstva, čistoty mesta, ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o verejnú zeleň, ochrany ovzdušia a vôd, čistoty mesta, menších obecných služieb v zmysle platných právnych predpisov, interných predpisov a VZN.
• Zabezpečuje výkon poradenskej, konzultačnej a expertnej činnosti v oblasti koncepcie životného prostredia a to zúžitkovaním dostupných informácií o ŽP.
• Vykonáva kontrolu a opatrenia, prípadne predkladá návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku nebezpečia ohrozenia ŽP.
• Vydáva, respektíve vypracováva záväzné stanoviská k stavebným aktivitám z hľadiska vplyvu na ŽP na území mesta.
• Zabezpečuje realizáciu a plnenie Programu odpadového hospodárstva mesta Piešťany.
• Rieši likvidáciu nepovolených skládok na území mesta.
• Kontroluje prevádzku Zberných dvorov.
• Analyzuje a prejednáva cenové špecifikácie služieb a vývozné kalendáre, navrhované pre kalendárny rok zmluvnými partnermi v oblasti odpadového hospodárstva.
• Zabezpečuje kompetencie vo väzbe na zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).
• Zabezpečuje, plní a posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu v oblasti ochrany a tvorby ŽP, vrátane územných systémov ekologickej stability (ďalej „ÚSES“).
• Zabezpečuje osvetu a výchovu v oblasti ochrany ŽP pre obyvateľov mesta, žiakov materských, základných a stredných škôl.
• Spolupracuje s komisiami MsZ, občanmi, občianskymi združeniami a iniciatívami, odbornou verejnosťou, mimovládnymi ochranárskymi organizáciami, neziskovými organizáciami a inými právnymi subjektmi a záujmovými skupinami.
• Vypracováva zmluvy súvisiace s problematikou ochrany a tvorby životného prostredia v súčinnosti s Odborom právnym a klientskeho centra.
• Vedie agendu spisov, ktoré sú jej pridelené na vybavenie a zabezpečuje nakladanie s nimi v zmysle registratúrneho poriadku.
• Zúčastňuje sa na poradách prednostu MsÚ.
• Zastupuje prednostu MsÚ podľa potreby a v rozsahu písomného poverenia.
• Predkladá prednostovi MsÚ návrhy na odmeňovanie zamestnancov odboru.
• Spolupracuje s poslancami pri riešení problematiky súvisiacej s náplňou činnosti určeného úseku.
• Zúčastňuje sa na rokovaniach komisií MsZ, MsR a MsZ.
• Poveruje jedného zo zamestnancov odboru svojím zastupovaním a určuje rozsah činností a príkazov, ktoré je jeho zástupca oprávnený vykonávať.
• Vykonáva základnú finančnú kontrolu podľa platného zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 1243 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1243 EUR
Inzerent:Mesto Piešťany [ ]
Zverejnené dňa:2023-03-15 (9 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Piešťany
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.