Bratislavský samosprávny kraj

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• komplexne zabezpečuje proces obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
• zodpovedá za dodržiavanie interných aj externých predpisov a pravidiel týkajúcich sa prideleného obstarávania;
• v súlade s internými i externými predpismi a pravidlami organizačne zabezpečuje pridelené obstarávanie a určuje príslušné metódy prideleného obstarávania;
• zodpovedá za prípravu a organizáciu prideleného obstarávania;
• pri obstarávaní bezprostredne a kvalifikovane reaguje na požiadavky organizačných útvarov;
• spolupracuje s organizačnými útvarmi pri príprave a priebehu obstarávania;
• podieľa sa na príprave obchodných a zmluvných podmienok na pridelené obstarávanie;
• zodpovedá za spracovanie a úplnosť písomnej dokumentácie z obstarávania v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov;
• koordinuje, spolupracuje a poskytuje metodickú pomoc organizačným útvarom pri zabezpečovaní procesu obstarávania;
• zabezpečuje sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní, zverejňovanie dokumentov;
• plnenie informačných povinností;
• sledovanie legislatívnych zmien v oblasti verejného obstarávania;
• vykonáva evidovanie a archivovanie dokumentácie súvisiacej s VO podľa registratúrneho poriadku;
• plní oznamovacie a informačné povinnosti voči ÚVO;
• podieľa sa na tvorbe plánu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok;
• poskytuje súčinnosť pri výkone kontroly, auditu a podobne.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 2000 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 2000 EUR
Inzerent:Bratislavský samosprávny kraj [ ]
Zverejnené dňa:2023-03-16 (13 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.