SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Vykonáva komplexnú kontrolnú činnosť v súlade so zák. č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, na základe pokynov štatutárneho orgánu SVP, š. p. a vedúceho oddelenia kontroly, vrátane vypracovania záverečných písomných dokumentov a vedie príslušné evidencie.
- Komplexne vykonáva prešetrovanie obsahu sťažností, podaní a ostatných podaní v súlade so zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, vrátane vypracovania záverečných písomných dokumentov a vedie príslušné evidencie.
- Poskytuje súčinnosť organizačným jednotkám SVP, š. p. vyplývajúcu z ust. § 6a zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
- Podieľa sa na príprave, vypracovaní a aktualizácii interných predpisov upravujúcich výkon kontrolnej činnosti v podmienkach SVP, š. p. v rozsahu určenom vedúcim oddelenia kontroly.
- Vykonáva a zabezpečuje kontrolnú činnosť v pôsobnosti SVP, š. p. s využívaním modulu Kontroly.
- Zúčastňuje sa mimoriadnych kontrolných akcií v pôsobnosti SVP, š. p. a podieľa sa na vypracovaní záverečných písomných dokumentov, v praktickej kontrolnej činnosti efektívne uplatňuje platné právne predpisy a interné predpisy SVP, š. p.
- Zabezpečuje sumarizáciu podkladov od organizačných jednotiek SVP, š. p. na prípravu koncepcie pre podmienky SVP, š. p. podľa:
- schválenej Stratégie prevencie kriminality SR a ostatných protispoločenských javov
- Akčného plánu opatrení, aktivít a nástrojov na elimináciu rizík korupcie v SR.
- V oblasti kontrolnej činnosti v prípade potreby zabezpečuje komunikáciu so zložkami Policajného zboru Slovenskej republiky, orgánmi štátnej správy a samosprávy.
- Podieľa sa na spracúvaní a vyhodnocovaní Plánu kontrolnej činnosti SVP, š. p.
- Iniciatívne navrhuje následné využitie poznatkov z kontrolnej činnosti pri príprave a tvorbe Plánu kontrolnej činnosti SVP, š. p.
- Zabezpečuje povinnosti vyplývajúce pre SVP, š. p. zo zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu určenom vedúcim oddelenia kontroly a plní úlohy zástupcu zodpovednej osoby v zmysle ust. § 10 zák. č. 54/2019 Z. z.
- Kontroluje plnenie opatrení, prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.
- Podieľa sa na vyhodnocovaní a následnej analýze výsledkov kontrolných akcií vykonaných na organizačných jednotkách SVP, š. p. a na ich základe navrhuje systémové opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
- Koordinuje a samostatne komplexne zabezpečuje činnosti súvisiace s praktickým využívaním IT – modulu Kontroly v podmienkach SVP, š. p.
- Poskytuje spoluprácu organizačným jednotkám SVP, š. p. pri zabezpečovaní procesov vnútornej kontrolnej činnosti.
- Podieľa sa na zabezpečovaní plnenia úloh súvisiacich s činnosťou oddelenia kontroly koordinovaných spoločne s ostatnými vnútornými organizačnými útvarmi Podnikového riaditeľstva SVP, š. p. a odštepných závodov SVP, š. p.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Počítače

Internet - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Microsoft Windows - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 1630 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1630 EUR
Inzerent:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik [ ]
Zverejnené dňa:2023-05-12 (24 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.