Národná zoologická záhrada Bojnice

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Zabezpečovanie ochrany genofondu, sledovanie stavu biocenózy s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov flóry a fauny, zabezpečovanie ochrany krajinotvornej vegetácie.
-Komplexne zodpovedá za činnosť na zoologickom odbore. Zodpovedá za dodržiavanie práv a povinnosti v súlade s Organizačným poriadkom, Pracovným poriadkom, Kolektívnou zmluvou a inými externými a internými smernicami, príkazmi, pokynmi.
- Zodpovedá za optimálnu funkčnosť organizačnej štruktúry na pridelenom odbore, t. j. prerozdeľuje zamestnancov na odbore podľa aktuálnych potrieb odboru.
- Zabezpečuje ochranu genofondu ex-situ a to tým, že zodpovedá za úplnú starostlivosť o všetky zvieratá chované na úseku, stanovuje chovateľské štandardy na základe najnovších poznatkov v odbore zoológie, ekológie a ďalších príbuzných vied a na základe skúseností ostatných zoologických záhrad, vlastných i podľa doporučení programov EEP a to najmä:
a) udržiavaním dobrého zdravotného stavu a chovnej kondície zvierat,
b) vytváraním vhodných podmienok pre prirodzenú v prípade potreby i riadenú reprodukciu,
c) rozhodovaním o umelom odchove mláďat, ktorý po odbornej stránke riadi,
d) sledovaním genetického zloženia chovných jedincov s vylúčením alebo obmedzením príbuznej plemenitby, navrhovaním zvierat na predaj, výmenu, nákup a selekciu,
e) rozmiestnením zvierat do expozícií a výbehov, priestorov k ustajneniu a zazimovaniu s prihliadnutím na potreby a vzájomnú znášanlivosť zvierat,
f) rozhodovaním o liečebných zásahoch, ktoré požaduje od veterinárnej služby s prihliadnutím k tomu, že preventívne a bežne zákroky necháva robiť výlučne v pracovných dňoch, v dňoch pracovného pokoja alebo voľna sú realizované iba neodkladne zákroky v rámci určitého vopred stanoveného programu,
g) dodržiavaním veterinárnych predpisov a odporučení veterinára,
h) venovaním mimoriadnej pozornosti spájaniu nových zvierat, predovšetkým pri jedincoch nejakým spôsobom hendikepovaných. V tom prípade stanovuje a riadi postup spájania,
i) vyjadrovaním sa ku kŕmeniu zvierat a v spolupráci s úsekom výživy navrhuje prípadne zmeny,
j) navrhovaním a prípadným zabezpečovaním expozície pre zvieratá s využitím všetkých etologických a ekologických nárokov príslušných druhov.
-Spracováva chovné plány u zverených zvierat a navrhuje obohatenie kolekcie o nové druhy. Návrhy a chovné plány predkladá ku schváleniu riaditeľovi, spolupracuje s chovateľskými programami doma i v Európe (EEP) a s inými odbornými skupinami, pravidelne zasiela údaje koordinátorom a vedúcim plemenných kníh.
-Spracováva návrhy výmeny, nákupu a predaja zvierat, ktoré predkladá ku schváleniu riaditeľovi
a) spracováva potrebné podklady do ponukových listín
b) informuje o jednaniach s koordinátormi EEP, ktoré vedú k predaju, nákupu alebo výmene zvierat
c) stanovuje evidenčnú cenu odchovaných zvierat
6. Spracováva parametre pre projektové práce a oponuje predprojektovú a projektovú dokumentáciu, navrhuje z hľadiska potrieb zvierat a BOZP rekonštrukcie a úpravy existujúcich chovateľských zariadení a expozícií.
- Podáva informácie o práci odboru, spolupracuje s odborom marketingu a propagácie, podieľa sa na vzťahoch ZOO k verejnosti a komunikačným prostriedkom pri dodržaní zásad ochrany utajovaných skutočností. Získane poznatky publikuje a využíva pri prednáškach, seminároch a besedách. Aktívne prispieva do rôznych materiálov ZOO, pripravuje podklady pre plány práce a rozbory hospodárenia.
- Dodržiava zásady mzdovej politiky, zodpovedá za spravodlivé odmeňovanie. Udeľuje podriadeným zamestnancom napomenutie za porušenie pracovnej disciplíny, písomne doporučuje ukončenie pracovného pomeru alebo jeho predĺženie.
-Zodpovedá za zahraničný obchod so všetkými zvieratami, prípravu transportov do zahraničia a zo zahraničia po schválení riaditeľom NZOO. Pritom dodržiava všetky colné, daňové a veterinárne predpisy a zodpovedá za škody vzniknuté ich porušením.
-Spracúva podklady do systému ISIS-ZIMS, zodpovedá za správnosť a komplexnosť údajov.
-

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Cudzie jazyky

anglický - pokročilá: B1 a B2

Počítače

Internet - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 978 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 978 EUR
Inzerent:Národná zoologická záhrada Bojnice [ ]
Zverejnené dňa:2023-05-22 (13 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Prievidza
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.