Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Poskytovanie pomoci pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom sociálno-pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a re-socializačnej práce s jednotlivcom alebo skupinou.

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

- vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK v súlade s účelom neodkladného alebo výchovného opatrenia,
- spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPOD a SK,
- poskytovanie sociálneho a špecializovaného poradenstva,
- poskytovanie sociálnej diagnostiky a spolupráca pri odbornej diagnostike,
- participácia pri zabezpečovaní ďalších odborných metód pre klienta,
- odborné metódy sociálnej práce pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie klienta,
- participácia na vyhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu,
- súčinnosť pri zhodnocovaní neodkladného opatrenia dieťaťa a navrhovaní ďalšieho postupu,
- účasť na tvorbe a na realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- spolupráca so zainteresovanými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPOD a SK,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
- plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Vykonáva a plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov priameho nadriadeného a riaditeľky.
Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach s ktorými prišla do styku pri vykonávaní služby vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné poskytovať iným osobám a to aj po skončení pracovného pomeru.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Internet - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 6


Plat: 1213 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1213 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo [ ]
Zverejnené dňa:2023-05-19 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Senec
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.