Mesto Dolný Kubín

Referent Odboru organizačného a vnútorných vecí

Mesto Dolný Kubín

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  okres Dolný Kubín
  Dolný Kubín
  Hviezdoslavovo námestie 1651/2
  02601

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

688 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 10. 2019

Dátum pridania ponuky:

16. 8. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

16. 8. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:12

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Ponúkaná hrubá mzda (bez osobného ohodnotenia, príplatkov): v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (zaradenie do platovej triedy 6 - základná zložka mzdy v minimálnej výške 688,50 Eur, v závislosti od počtu rokov započítanej praxe), možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh. Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru: 01.10.2019 Zoznam požadovaných dokladov: a) žiadosť o zaradenie do výberového konania b) doklad o nadobudnutí najvyššieho dosiahnutého vzdelania c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia 3. štátne občianstvo 4. pohlavie 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov e) súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov f) čestné vyhlásenie o tom, že: 1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé; 2. uchádzač je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom; 3. uchádzač je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu; 4. uchádzač ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk). Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej "Výberové konanie - referent odboru organizačného a vnútorných vecí" poštou do 30.08.2019 (vrátane) na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu). Predpokladaný termín výberového konania 02.09.-=KONTAKT=-.09.2019. O mieste, spôsobe a presnom termíne výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
‑ Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy, a to najmä pre oblasť správy nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
‑ Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania
‑ Formou protokolu preberá, resp. odovzdáva majetok mesta iným subjektom v zmysle nájomných zmlúv a zmlúv o zverení majetku mesta, predpisuje a kontroluje úhrady nájomného. Po lehote splatnosti nájomného vyzýva dlžníka na jeho úhradu a následne neuhradené nájomné postupuje na vymáhanie referátu právnemu.
‑ Zabezpečuje údržbu a správu hmotného majetku mesta
‑ Zabezpečuje poistenie majetku mesta a prípadnú likvidáciu škôd
‑ Podieľa sa na príprave volieb a referenda
‑ Vystavuje platobné príkazy na úhradu dodávateľských a zálohových faktúr Odboru organizačného a vnútorných vecí a zabezpečuje ich kontrolu po formálnej stránke, zmluvy Odboru organizačného a vnútorných vecí nahráva do systému CORA
‑ Pripravuje podklady k plánovaniu rozpočtu OOaVV a analyzuje jeho plnenie formou monitorovacej a hodnotiacej správy
‑ Vystavuje objednávky na dodávku tovarov a služieb
‑ Pripravuje rozpočtové opatrenia a návrhy na zmeny rozpočtu za Odbor organizačný a vnútorných vecí
‑ Doplňuje údaje o čísle programu, EK a FK do platobných poukazov určených na výplatu z pokladne za položky, ktoré spravuje Odbor organizačný a vnútorných vecí
‑ Vystavuje odberateľské faktúry za Odbor organizačný a vnútorných vecí
‑ Vypracúva ekonomické analýzy využitia majetku mesta a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov za poskytované tovary a služby
‑ Pripravuje a priebežne kompletizuje podklady na verejné súťaže: kancelárske potreby, upratovacie služby, elektrická energia, plyn, čistiace potreby a pod. a následne ich postupuje pracovníkovi kompetentnému na ich verejné obstaranie.
‑ Sumarizuje a dodatočne požaduje geometrické plány na zameranie trás vedúcich cez pozemky vo vlastníctve mesta.

Ponúkané výhody

Školenia z oblasti pracovného zaradenia.

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 7:30 do 15:30
 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Zručnosti, schopnosti

Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B
Všeobecné spôsobilosti:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • samostatnosť
Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Internet - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa
Iný osobitný kvalifikačný predpoklad - výhodou

Iné znalosti:
- všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok
- zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Jazykové znalosti:
slovenský jazyk - materinský jazyk
znalosť cudzích jazykov - výhodou

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word - pokročilý - výhodou
Microsoft Excel - pokročilý - výhodou
Microsoft Outlook - pokročilý - výhodou
Internet - pokročilý - výhodou

Vodičský preukaz:
"B"

Počet rokov praxe:
Prax najmenej 2 roky - výhodou

Osobnostné predpoklady

 • praktické myslenie
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Mesto Dolný Kubín

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO:

00314463

Charakteristika:

samospráva

Adresa:
 • Hviezdoslavovo námestie 1651/2
 • 02601 Dolný Kubín
 • Slovensko

Počet videní: 8
Ponúkaná mzda: 688 EUR
Inzerent:Mesto Dolný Kubín [ ]
Zverejnené dňa:2019-08-16 (4 dni)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Dolný Kubín
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.