MESTO Trnava

Koordinátor/ka adaptačných opatrení na zmenu klímy

Mesto Trnava

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Trnavský kraj
  okres Trnava
  Trnava
  MsÚ, Trhová 3
  91771

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Stanislava Stračárová
  personálny referent
  -=KONTAKT=-

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1500 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

28. 8. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

2. 9. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:12

Pracovná oblasť:

Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Výberové konanie je vypísané na www.trnava.sk

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• Tvorba a spracovávanie koncepčných dokumentácií, tvorba a príprava zadaní a súčinnosť pri obstarávaní projektových dokumentácií a strategických materiálov v danej oblasti. Súčinnosť a odborná garancia pri príprave investičných akcií mesta, implementácia adaptačných opatrení na zmenu klímy v rámci projektovej prípravy a realizácie investičných akcií mesta.
• Súčinnosť pri územnoplánovacom procese z pohľadu implementácie adaptačných opatrení do územnoplánovacej dokumentácie na úrovni samosprávy.
• Koordinácia činností na úrovni samosprávy smerujúcich ku kompenzačným a adaptačným opatreniam na zmenu klímy.
• Hľadanie zdrojov financovania na implementáciu kompenzačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy naprieč národnými zdrojmi a zdrojmi ERDF a EŠIF, ako i inými zdrojmi financovania.
• Súčinnosť pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok v predmetnej oblasti.
• Súčinnosť pri tvorbe informačných a komunikačných kampaní, podpora a promovanie problematiky zmeny klímy voči odbornej a laickej verejnosti, komunikácia s verejnosťou.
• Sledovanie aktuálneho stavu znalostí problematiky, prezentácia, promovanie a komunikácia súčasných riešení a dobrých príkladov z praxe v rámci národného a medzinárodného priestoru v danej oblasti .
• Koordinácia a súčinnosť pri implementácii vodozádržných opatrení a manažmentu zrážkovej vody v sídle a priľahlej krajine, promovanie ekologických a udržateľných postupov pri posudzovaní projektov a komunikácia s kapacitami mesta a súkromným sektorom.
• Koncepčný prístup a súčinnosť s inými zložkami mesta v oblasti udržateľného mestského poľnohospodárstva, tvorby krajiny a agrolesníctve, ako perspektívnej oblasti pre aplikovanie kompenzačných opatrení na zmenu klímy.

Ponúkané výhody

dodatková dovolenka
doplnkové dôchodkové poistenie

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 7:00 do 15:00
 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Zručnosti, schopnosti

Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B
Všeobecné spôsobilosti:
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • kultivovaný písomný prejav
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • tímová práca
Cudzie jazyky:
 • anglický - vysoká: C1 a C2
Počítače:
 • Internet - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

• požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - krajinno-architektonické, krajinárske, krajinno-ekologické resp. prírodovedecké zameranie výhodou
• bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
• znalosť práce s programom GIS a CAD výhodou

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
• meno, priezvisko a titul uchádzača
• miesto trvalého pobytu
• kontaktné údaje (telefón, e-mail)
• dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej priložte:
• štruktúrovaný životopis
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• motivačný list v slovenskom a v anglickom jazyku - max. rozsah 1 strana


Osobnostné predpoklady

 • analytické myslenie
 • iniciatívnosť
 • praktické myslenie
 • spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Mesto Trnava

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO:

00313114

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

Štatút mesta Trnava Preambula Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, nadväzujúc na historickú tradíciu výsad slobodného kráľovského mesta priznaných v r. 1238 uhorským kráľom Belom IV., vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento Štatút mesta Trnava PRVÁ HLAVA Úvodné ustanovenie Čl. 1 Štatút mesta Trnava upravuje postavenie a pôsobnosť mesta Trnava (ďalej len "mesto"), orgány mesta a ich pôsobnosť, symboly mesta a ocenenia mesta. DRUHÁ HLAVA POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ MESTA Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby,ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Adresa:
 • Hlavná 1
 • 91771 Trnava
 • Slovensko

Počet videní: 7
Ponúkaná mzda: 1500 EUR
Inzerent:MESTO Trnava [ ]
Zverejnené dňa:2019-09-02 (14 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.