Centrum pre deti a rodiny Polomka

Profesionálny náhradný rodič

Centrum pre deti a rodiny Polomka

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

domácka práca a telepráca

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

728 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

8. 11. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

22. 11. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

domácka práca a telepráca

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Poskytovanie komplexnej starostlivosti určenému počtu detí v domácom prostredí zamestnanca.

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny:nepretržitý pracovný režim
 • Nočná práca:áno

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • organizovanie a plánovanie práce
 • rozhodovanie
 • tímová práca
 • samostatnosť
 • tvorivosť (kreativita)
Počítače:
 • Internet - elementárna
 • Microsoft Word - elementárna
 • Microsoft Excel - elementárna
 • Microsoft PowerPoint - elementárna
 • Microsoft Outlook - elementárna
Ďalšie požiadavky:

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
zmysel pre rodinnú výchovu, zvládanie náročných situácií, schopnosť venovať sa deťom nepretržite, chuť pomáhať deťom s vyrovnávaním sa osobných strát, odlúčením, schopnosť pracovať s deťmi od narodenia s rôznymi postihnutiami, vlastné rodinné prostredie sprístupniť zamestnávateľovi, súhlas k vykonávaniu práce od členov rodiny, úplnosť rodiny.

Požadované odborné znalosti:
zákon č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK, Dohovor o právach dieťaťa.

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu:
a) Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania č. 4/2019,
b) Kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) Kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace,
d) Potvrdenie o príprave na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti,
e) Zhodnotenie prípravy,
f) Písomný súhlas partnera na vykonávanie PNR,
g) Profesijný štruktúrovaný životopis,
h) Doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce, že nehnuteľnosť
uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné stým
súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
i) Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných
údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Výberové konanie bude pozostávať z nasledovných etáp:
I. vstupný ústny pohovor v centre,
II. návšteva u uchádzača v jeho domácom prostredí (len v prípade, ak vyhovie pri vstupnom ústnom pohovore),
III. psychologické vyšetrenie zamerané na osobnosť uchádzača, jeho psychologické predpoklady vykonávať povolanie profesionálneho rodiča a na diagnostiku kontraindikácií k vykonávaniu danej činnosti. Potrebnú diagnostiku prostredníctvom štandardizovaných psychologických diagnostických metód vykonáva psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia (klinický psychológ) alebo v špecializačnom odbore poradenská psychológia s platnou licenciou na vykonávanie takejto psychologickej činnosti. Záver psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ v textovej časti posudku so záverom v ktorom uvedie či je uchádzač psychicky spôsobilý, resp. nespôsobilý pre prácu profesionálneho rodiča. Psychologické vyšetrenie si zabezpečuje uchádzač o pracovnú pozíciu samostatne.
Kontraindikácie psychickej spôsobilosti uchádzača sa nachádzajú v prílohe č. 2 Vyhlášky 103/2018 Z. z. Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doložiť na výberovom konaní, alebo v čo najkratšej dobe po jeho uskutočnení.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 16.12.2019 do 12.00 hod. V určenom termíne ich zasielajte alebo doručte osobne na adresu centra, ktorý je uvedený v texte inzerátu.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa doručených dokladov sú na výberové konanie týmto pozvaní. Výberové konanie bude dňa 16.12.2019 o 13.00 hod. v sídle centre.

Osobnostné predpoklady

 • empatia
 • komunikatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • pozornosť
 • sebaovládanie
 • trpezlivosť
 • vnútorná stabilita
 • sebaistota
 • spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Centrum pre deti a rodiny Polomka

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

IČO:

35678461

Internetová adresa:

slniecko--=KONTAKT=-

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

Predmet činnosti centra je dočasne nahrádzajúce dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Svoju činnosť vykonáva pobytovou formou.

Adresa:
 • Dimitrovova 12
 • 97666 Polomka
 • Slovensko

Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 728 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Polomka [ ]
Zverejnené dňa:2019-11-22 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.