Základná škola Široké

Špeciálny pedagóg

Základná škola Široké

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Prešovský kraj
  okres Prešov
  Široké
  Široké 141
  08237

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Adriana Kočerhová
  riaditeľka
  -=KONTAKT=-

  tel.: -=KONTAKT=-

  Mgr. Viktor Maďar
  zástupca riaditeľky
  -=KONTAKT=-

  tel.: -=KONTAKT=-
  fax: -=KONTAKT=-

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

3. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:

3. 9. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:12

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Informácie na tel.č. : 051/7911331 alebo -=KONTAKT=- Požadované doklady posielajte do 27.8.2020 na adresu -=KONTAKT=- Výber uchádzačov prebehne pohovorom vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači. Pracovné miesto je len na 50%-ný úväzok.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Školský špeciálny pedagóg v ZŠ:
1) vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky,
individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a
žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s mentálnym postihnutím,
sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou
komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s
vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania.
Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí
alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl,
2) v spolupráci s MŠ, ZŠ a komunitnými centrami a príslušným centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) realizuje a vyhodnocuje
depistážne screeningové vyšetrenia u detí predškolského veku a následne vypracuje
odporúčania k nastaveniu stimulačných programov,
3) spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP,
následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
4) realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku
u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní,
5) kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie
kompenzačných pomôcok odporúčaných pomôcok odporúčaných zariadeniami
CPPPaP,
6) pravidelne realizuje špeciálno-pedagogické intervencie so žiakmi s ťažkosťami v
učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia,
7) aktívne sa zúčastňuje zápisu žiakov do 1. ročníkov,
8) odborne zabezpečuje integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu
a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom
CPPPaP,
9) systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach
súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ.

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 7:30 do 15:30
 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • organizovanie a plánovanie práce
Ďalšie požiadavky:

Iné požiadavky: - ovládanie štátneho jazyka v písomnej aj verbálnej forme
- morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie práce na PC word, excel, internet - výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Osobnostné predpoklady

 • asertivita
 • iniciatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Základná škola Široké

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

IČO:

37877062

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

Základnou úlohou je zabezpečenie plynulého a kvalitného priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu detí pri plnení povinnej školskej dochádzky z obcí Široké, Víťaz a Fričovce v 1. - 9. ročníku základnej školy. Škola zamestnáva prevažne pedagogických zamestnancov, v pozícii učiteľ špeciálny učiteľ, asistent učiteľa, katechét, vychovávateľ. Zamestnáva tiež nepedagogických zamestnancov, v pozícii ekonóm, školník-údržbár, upratovačka, vedúca ŠJ, kuchárka.

Adresa:
 • Široké 141
 • 08237 Široké
 • Slovensko

Počet videní: 2
Inzerent:Základná škola Široké [ ]
Zverejnené dňa:2020-09-03 (18 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.