Asociácia priemyselných zväzov

Odborník / Odborníčka na európsku legislatívu v NP PKSD

Asociácia priemyselných zväzov

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Bratislavský kraj
  okres Bratislava
  Bratislava-Karlova Ves
  Lamačská cesta 3/C
  84104

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1800 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

1. 2. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:

2. 2. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 28. 2. 2021 žiadosť o prijatie do zamestnania (Ďalej len "Žiadosť"), ktorej povinnými prílohami sú: 1. Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku vo forme Europass (s uvedením priebehu zamestnaní vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) - iné formáty životopisov nie sú akceptované; 2. Motivačný list zahŕňajúci relevantné skúsenosti; 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa); 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej min. 4 - ročnej odbornej praxi v relevantnej oblasti , resp. ekvivalentný dokument (napr. pracovná zmluva s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra) Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu: personalne.-=KONTAKT=- alebo Žiadosť doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava s označením "Výberové konanie pre NP PKSD" Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom. Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: -=KONTAKT=-súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz - typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• monitoring materiálov v legislatívnom procese v oblasti záujmu Asociácie priemyselných zväzov (APZ) v rámci projektu Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej len "NP PKSD")
• vykonávanie právnych analýz a rozborov konkrétnych právnych predpisov súvisiacich s európskou legislatívou
• príprava legislatívnych materiálov
• aktívna účasť na odborných podujatiach a konferenciách, workshopoch, seminároch, pripomienkových a rozporových konaniach
• zastupovanie APZ pred orgánmi štátnej správy
• pravidelná komunikácia s príslušnými odbormi a útvarmi ústredných orgánov štátnej správy v otázkach pripravovanej legislatívy
• právna podpora činnosti APZ a poskytovanie poradenstva a konzultácie na požiadanie členských zväzov pre účely dosiahnutia cieľov NP PKSD
• právna podpora odborných komisií APZ
• iná odborná expertná činnosť týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov
• činnosti budú vykonávané v rámci projektu NP PKSD na pracovnej pozícii (Expert na dennej báze - Odborník)
• podmienkou je preukázaná skúsenosť s európskou legislatívou

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 4 roky

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • samostatnosť
Cudzie jazyky:
 • anglický - vysoká: C1 a C2
 • slovenský - vysoká: C1 a C2

Podmienka: Ovládanie všetkých definovaných jazykov

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

Uprednostníme kandidátky/-tov so skúsenosťami a znalosťami:
• cudzieho jazyka
• s prácou na ministerstve
• s pôsobením v stálom zastúpení pri EÚ Brusel
• s pôsobením v niektorej inštitúcii alebo orgáne EÚ (napr. Európsky parlament, Európska rada, Európska komisia, Rada európskej únie a i.)

Osobnostné zručnosti:
kritické myslenie
zmysel pre detail
zodpovednosť
časová flexibilita

Osobnostné predpoklady

 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Asociácia priemyselných zväzov

Právna forma:

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)

IČO:

50027514

Internetová adresa:

https://www.asociaciapz.sk/

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 1000 firiem. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. Ako nepolitická vyššia zamestnávateľská organizácia ovplyvňujeme hospodársku a sociálnu politiku štátu. Pri odbornom dialógu a aktívnej spolupráci s partnermi kladieme dôraz na spoločné záujmy priemyslu a jeho konkurencieschopnosť. Sme v priamom kontakte s vládou, vstupujeme do riadneho legislatívneho konania a prinášame vlastné návrhy na potrebné zmeny zákonov. Dôležité oblasti zastrešuje a sleduje päť pracovných komisií: Podnikateľské prostredie, Práca, sociálne veci a BOZP, Veda, výskum a inovácie, Vzdelávanie, Životné prostredie a energetika. Našimi členmi sú: Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Slovenská elektromechanická asociácia, Slovenský živnostenský zväz a Zväz logistiky a zasielateľstva SR.

Adresa:
 • Ventúrska 274
 • 81101 Bratislava-Staré Mesto
 • Slovensko

Počet videní: 1
Ponúkaná mzda: 1800 EUR
Inzerent:Asociácia priemyselných zväzov [ ]
Zverejnené dňa:2021-02-02 (31 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.