Mesto Nitra

Riaditeľ Kreatívneho centra Nitra

Mesto Nitra

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Nitriansky kraj
  okres Nitra
  Nitra
  Štefánikova trieda 60
  95006

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

2150 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

9. 2. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:

10. 2. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:12

Pracovná oblasť:

Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Celé znenie výzvy na stránke www.nitra.sk Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s: - profesijným životopisom, - čestným vyhlásením o bezúhonnosti, - čestným vyhlásením o ukončení vzdelania, - potvrdením, resp. čestným vyhlásením o požadovanej praxi, - písomným súhlasom so zverejnením a spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania. Dátum a miesto podania žiadostí: Uchádzači v termíne dňa 21.02.2021 odovzdajú svoje žiadosti v zapečatenej obálke, ktorá bude označená heslom: "Výberové konanie Riaditeľ KCN" osobne do podateľne Mestského úradu v Nitre alebo zašlú poštou na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra, resp. elektronicky na e-mail: Katarina.-=KONTAKT=- . Na oneskorené podané žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať. Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na výberové konanie. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, na ktorý bude treba spracovať návrh fungovania KC, tvorby nových partnerstiev v regióne i mimo neho a stručný manažérsky pohľad na základe informácií z Opisu projektu (ten dodatočne zašleme). Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Zásada nediskriminácie: V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Zodpovednosti:
- Riaditeľ kreatívneho centra je zodpovedný za celkové riadenie a strategický rozvoj kreatívneho centra.
- Zabezpečenie fungovania kreatívneho centra v rámci projektu Kreatívne centrum Nitra, (ITMS kód: NFP302030ADT3).
- Udržiavanie a tvorba nových partnerstiev spočívajúca v aktívnom vyhľadávaní a zabezpečení spolupráce s organizáciami v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
- Výber, plánovanie a hodnotenie partnerstiev na základe navrhnutých hodnotiacich hárkov v súvislosti s dodržaním rozpočtu kreatívneho centra.
- Spracovanie stratégie zapojenia aktérov kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
- Pomoc s výberom investorov, biznis anjelov alebo obchodných partnerov pre klientov kreatívneho centra.
- Kontinuálne prehodnocovania možností realizovania aktivít v kreatívnom centre.
- Budovanie spolupráce s organizáciami ako Slovak Business Agency (SBA), Ministerstvo hospodárstva SR, resp. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).
- Koordinovanie interných materiálových, ľudských aj finančných zdrojov.
- Manažérske rozhodovanie v rámci fungovania kreatívneho centra tak, aby bolo kreatívne centrum finančne nezávislé od verejných zdrojov.
- Nastavenie obchodnej vízie a tvorby dodávateľského a klientskeho poolu.
- Prezentovanie kreatívneho centra navonok voči verejnosti, voči riadiacemu orgánu ako aj médiám.
- Pravidelné prezentovanie výsledkov pred riadiacou radou projektu zostavenou z pracovníkov Mesta Nitra.

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 7:00 do 15:00
 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov

Zručnosti, schopnosti

Ďalšie požiadavky:

Iné kritériá a požiadavky:
- práca na vedúcich postoch v organizácii pôsobiacej v kultúrnom a kreatívnom priemysle minimálne 5 rokov,
- skúsenosti so spoluprácou s podnikateľskými subjektami kultúrneho a kreatívneho priemyslu, so spoluprácou s univerzitami, resp. inými vzdelávacími organizáciami,
- zameranie na vizuálne umenie, scénické umenie, hudbu, audiovíziu a multimédia alebo remeselnú výrobu je výhodou,
- vynikajúce riadiace, komunikačné, organizačné a negociačné schopnosti,
- základy projektového alebo procesného manažmentu (PRINCE2, IPMA, PMI) výhodou.

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Mesto Nitra

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO:

00308307

Telefón:

037/6502111

Charakteristika:

Mesto Nitra je právnickou osobou, samostatný územný samosprávny a správny celok SR.

Adresa:
 • Štefánikova trieda 60
 • 95006 Nitra
 • Slovensko

Počet videní: 18
Ponúkaná mzda: 2150 EUR
Inzerent:Mesto Nitra [ ]
Zverejnené dňa:2021-02-10 (20 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.