Mesto Moldava nad Bodvou

Vedúci oddelenia odpadového hospodárstva

Mesto Moldava nad Bodvou

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Košický kraj
  okres Košice - okolie
  Moldava nad Bodvou
  Mestský úrad Moldava nad Bodvou
  04501

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:

1. 4. 2021

Dátum pridania ponuky:

10. 2. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:

10. 2. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:12

Pracovná oblasť:

Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Zoznam požadovaných dokladov: • žiadosť o účasť na výberovom konaní (prihláška) • profesijný životopis v štruktúrovanej forme so zameraním na pracovné skúsenosti, originál podpísaný uchádzačom • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • kópie ďalších relevantných certifikátov a osvedčení (ak existujú) • čestné prehlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov. Poznámka: Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. je potrebné pred uzavretím pracovného pomeru predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie pre záujemcu: Svoju žiadosť spolu s ďalšími prílohami doručte v zalepenej obálke s nápisom "Výberové konanie - odpadové hospodárstvo - NEOTVÁRAŤ!" poštou na adresu: Mesto Moldava nad Bodvou, Mestský úrad, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou alebo osobne do podateľne MsÚ - Bartalosova 16, 045 01 Moldava nad Bodvou, do 05.03.2021 do 11:30 hod.. V žiadosti je potrebné jednoznačne uviesť názov pracovnej pozície. Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti o účasť na výberovom konaní (nie potvrdenie pošty, že záujemca svoju žiadosť odoslal). Žiadosti doručené po stanovenom termíne alebo neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového konania. Vzhľadom na núdzový stav vyhlásený v SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, budú uchádzači o forme, spôsobe a termíne výberového konania informovaní emailom najneskôr 7 dní pred jeho začatím. Kontaktná osoba: JUDr. Marta Fülöpová fulopova.-=KONTAKT=- -=KONTAKT=-Zaslaním žiadosti o účasť na výberovom konaní dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu. Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Vedúci oddelenia odpadového hospodárstva zodpovedá za:
a) činnosť oddelenia po stránke odbornej v oblasti zelene, ovzdušia, odpadov, poplatkov, detských ihrísk, pohrebísk, túlavých a nebezpečných psov,
b) za činnosť oddelenia po stránke organizačnej a personálnej,
c) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta, za svoju časť rozpočtu.
Vedúci oddelenia odpadového hospodárstva zabezpečuje koordináciu na úseku odpadového hospodárstva:
a) evidencia vzniku odpadu a nakladania s ním
b) vypracovanie požadovaných smerníc na úseku odpadového hospodárstva
c) vypracovanie požadovaných hlásení o vzniku odpadu na nakladania s ním za príslušný rok
d) kontrolná činnosť na úseku odpadového hospodárstva
e) príprava koncepčných materiálov v oblasti odpadového hospodárstva a environmentu.

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 8:00 do 16:00
 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Zručnosti, schopnosti

Ďalšie požiadavky:

Požadovaná kvalifikácia:
a) Kvalifikačný predpoklad:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa - výhodou zameranie - technický smer zameraný na životné prostredie,
• osobitných kvalifikačný predpoklad - prenesený výkon štátnej správy platný podľa vyhlášky č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie,
• odborná prax minimálne 3 roky; prax v riadení vítaná.

b) iné predpoklady:
• predpoklady v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z..,
• ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku,
• znalosť zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov z oblasti samosprávy,
• vodičský preukaz skupiny "B".

Výberové kritéria:
• znalosť maďarského jazyka výhodou,
• znalosť zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
• znalosť platných právnych predpisov pre oblasť odpadového hospodárstva, ktoré určujú práva a povinnosti obce,
• znalosť zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• znalosť zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov,
• znalosť zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
• vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
• vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
• znalosť platného právneho predpisu pre oblasť pohrebníctva, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony),
• znalosť platného právneho predpisu pre oblasť odchytu túlavých psov, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti),
• znalosť platného právneho predpisu pre oblasť prevádzkovania detských ihrísk a pieskovísk, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, vyhláška č. 521/2007 Z. z. Vyhláška MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská),
• znalosť platného právneho predpisu pre oblasť deratizácie a dezinfekcie verejných priestranstiev, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
• znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady,
• znalosť zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
• znalosť zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve,
• znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, schopnosť tímovej práce,
• schopnosť samostatného rozhodovania a zvládania záťažových situácií,
• presnosť a dôslednosť pri plnení pracovných úloh,
• aktívne ovládanie práce na PC /MC Office, Outlook, Internet/.

Pracovný pomer na dobu určitú - 1 rok; po získaní praxe a skúseností možnosť uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú.

Plat zamestnanca bude určený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platovej triede 6 (v rozmedzí: od 757,50 € do 909,50 €) alebo platovej triede 7 (v rozmedzí: od 802,00 € do 962,50 €) v závislosti od predložených dokladov na vzdelanie a od počtu rokov praxe + príplatok za riadenie + 15 % zvýšenie tarifného platu za výkon samosprávnej pôsobnosti + možnosť osobného príplatku po skončení skúšobnej doby.

Pracovná doba:
Po - 08:-=KONTAKT=-:00
Ut - 07:-=KONTAKT=-:00
St - 08:-=KONTAKT=-:00
Štv - 07:-=KONTAKT=-:30
Pia - 07:-=KONTAKT=-:00

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Mesto Moldava nad Bodvou

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO:

00324451

Internetová adresa:

http://www.moldava.sk

Telefón:

055/4880211

Charakteristika:

Mesto Moldava nad Bodvou je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, ktorý vykonáva originálne kompetencie alebo prenesené kompetencie štátnej správy na konkrétne vymedzenom území.

Adresa:
 • Školská 356/2
 • 04501 Moldava nad Bodvou
 • Slovensko

Počet videní: 5
Inzerent:Mesto Moldava nad Bodvou [ ]
Zverejnené dňa:2021-02-10 (25 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.