Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

•You are responsible as Category Team Member “Contract Manufacturing and Traded Goods” to source for our Laundry Home Care Business for specific countries in Western Asia
•Hold contacts and build relationships to our external manufacturing partners which extend our own production network - on top, you scout for innovations amongst new suppliers
•Manage project milestones and collaborates with suppliers, Supply Chain and Product Development teams to present deliverables in gate reviews to stakeholders
•Participate in cost definition and correct cost evolution during new product development and discuss with all relevant internal stakeholders
•Ensure purchasing deliverables readiness on time related to his/her projects and areas of responsibilities (costs, contracts, savings, lead-times…)
•Define and manage supplier portfolio and manage strategic supplier relationships
•Identify opportunities within specific region and countries via analysis local markets

• Zodpovednosť ako Category Team Member “Contract Manufacturing and Traded Goods” - nákupca pre naše podnikanie v oblasti Laundry Home Care pre konkrétne krajiny západnej Ázie.
• Udržiavanie kontaktov a budovanie vzťahov s našimi externými výrobnými partnermi, ktorí rozširujú našu vlastnú výrobnú sieť - navyše hľadanie inovácií medzi novými dodávateľmi.
• Riadenie míľnikov projektu a spolupráca s dodávateľmi, dodávateľským reťazcom a tímami vývoja produktov s cieľom predstaviť výstupy v záverečných hodnoteniach pre zúčastnené strany
• Podieľanie sa na definovaní nákladov a na správnom vývoji nákladov počas vývoja nového produktu a diskutovanie so všetkými príslušnými internými zainteresovanými stranami
• Zabezpečenie pripravenosti nákupných produktov na čas súvisiaci s jeho projektmi a oblasťami zodpovednosti (náklady, zmluvy, úspory, dodacie lehoty ...)
• Definovanie a spravovanie portfólia dodávateľov a riadenie strategických vzťahov s dodávateľmi
• Identifikovanie príležitostí v konkrétnom regióne a krajinách prostredníctvom analýzy miestnych trhov

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Cudzie jazyky

anglický - pokročilá: B1 a B2

francúzsky - pokročilá: B1 a B2

Podmienka: Ovládanie všetkých definovaných jazykov

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1500 € za mesiac


Počet videní: 1
Ponúkaná mzda: 1500 EUR
Inzerent:Henkel Slovensko, spol. s r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2020-10-27 (178 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.