HYCA s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• Vykonáva vysoko kvalitné a požiadavkám definovaných v zákazke zodpovedajúce zváračské práce konštrukčných celkov, podľa výkresovej dokumentácie a inštrukcií vedúceho výroby
• Priebežne vykonáva kontrolu kvality vykonaných prác, upozorňuje a zaznamenáva zistené nedostatky, ktoré by inak nebolo možné identifikovať pri záverečnej vizuálnej výstupnej kontrole do protokolov kvality
• Vykonáva komplexné a odborné zváranie všetkých pridelených zákaziek podľa zákazkového listu alebo pokynov nadriadeného
• Sleduje kvalitu zváraných konštrukčných celkov, montážnych prvkov, a prípadne odchýlky od kvalitatívnych štandardov hlási vedúcemu výroby
• Posudzuje v rámci realizácie jednotlivých zváracích prác oceľových konštrukcií prevádzkovú a obslužnú bezpečnosť zverených technológií
• Aktívne využíva dostupné prostriedky a systémy k starostlivosti o zverené náradie a technológie
• Plní všetky normy, smernice a pokyny nadriadených týkajúce sa dielenskej oblasti
• Aktívne spolupracuje s konštrukciou pri identifikácii a konkretizácii výkresovej dokumentácie potrebnej k realizácii zváračských a montážnych prác špecifikovaných v zákazkovom liste
• Podporuje a nezištne pomáha ostatným pracovníkom pri zložitejších montážach a opravách
• Pri každej manipulácii so zverenou technológiou alebo vozidlom je povinný použiť ochranné prvky tak, aby predchádzal potenciálnej hrozbe poškodenia majetku zákazníka alebo zamestnávateľa
• Dbá na dodržiavanie bezpečnosti práce a bezpečnostných predpisov na pracovisku
• Dodržiava vnútropodnikové smernice a nariadenia priamych nadriadených
• Bez predchádzajúceho súhlasu nadriadeného nesmie opustiť pracovisko s výnimkou obednej prestávky
• Dbá na čistotu a funkčnosť zvereného náradia a technológii na svojom pracovisku, prípadné poškodenia alebo funkčné odchýlky bezodkladne hlási vedúcemu výroby
• Po skončení pracovného času sa nesmie zdržiavať na pracovisku, pokiaľ nekoná na priami pokyn svojho nadriadeného, alebo si to nevyžaduje po dohode s vedúcim výroby dokončenie zákazky, a pokiaľ to nie je v záujme spoločnosti HYCA s.r.o.
• Je povinný svoju pracovnú činnosť písomne zaznamenávať do zoznamu vykonaných prác prislúchajúcich k jednotlivým zákazkám, alebo využívať na tento účel inštalovaný elektronický systém evidencie prác
• Je povinný sa oboznamovať so všetkými novými technickými informáciami výrobcov technológii, ustanoveniami a pokynmi, ktoré sa týkajú opráv a údržby technologických celkov
• Zúčastňuje sa pravidelne na ranných a iných poradách úseku výrobnej dielne, na ktorých navrhuje riešenia na zefektívnenie využitia jednotlivých technológií a pracovného procesu
• V rámci ďalšieho rastu je povinný zúčastňovať sa na školeniach, ktoré súvisia s jeho pracovným zaradením
• Pred opustením pracoviska skontroluje jeho celkový stav, hlavne čistotu, vypnutie elektrických spotrebičov, vypnutie osvetlenia, uzamknutie pracovného stola a vozíka s prideleným náradím, zabezpečí proti poškodeniu vozidlo alebo technologický celok, ktoré mu bolo pridelené na montáž, opravu a pod.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

6 alebo viac rokov

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 24


Plat: 1210 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1210 EUR
Inzerent:HYCA s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2020-11-19 (153 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Pezinok
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.