Obec Trenčianska Teplá

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- investičná činnosť v etape predprojektovej a projektovej prípravy stavieb zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenie vydania povolení a rozhodnutí,
- investičná činnosť v štádiu realizácie stavieb – odovzdanie staveniska, výkon stavebného dozoru, preberanie prác, zabezpečenie užívacích povolení,
- zabezpečenie činností súvisiacich s výberom a uzatváraním zmlúv s dodávateľskými a inžinierskymi organizáciami,
- vytvorenie a kontrola dodržiavania harmonogramu postupu prác na projektoch,
- príprava podkladov verejného obstarávania pri investičných akciách,
- zabezpečenie inžinierskej činnosti, vrátane príslušných povolení pre vydanie územných rozhodnutí stavebných povolení potrebných pre realizáciu stavieb,
- dozor nad stavebnými činnosťami, koordinácia dodávateľov a kontrola priebehu realizácie prác a ich odovzdania,
- príprava podkladov pre návrhy rozpočtu investícií obce,
- návrhy technických riešení udržiavacích prác a opráv majetku obce.
UVEDENÁ NÁPLŇ PRÁCE ZODPOVEDÁ ÚVÄZKU 0,4 (15 HODÍN TÝŽDENNE) - V PRÍPADE ZÁUJMU UCHÁDZAČA MOŽNO ÚVÄZOK ROZŠÍRIŤ O ĎALŠIEHO 0,3 ÚVÄZKU - kumulované budú činnosti ďalších referátov podľa dohody.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Druh: pracovný pomer na kratší pracovný čas počet hodín za týždeň: 15


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Obec Trenčianska Teplá [ ]
Zverejnené dňa:2021-05-05 (1 deň)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Trenčín
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.