Fakultná nemocnica Nitra

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúci fyzioterapeut Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie – úv. 1,00

Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:
• v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy,
• odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b),
• odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 4 časti F Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. (v prípade, ak uchádzač tento kvalifikačný predpoklad nespĺňa a po ukončení výberového konania sa stane úspešným uchádzačom, je povinný do 1 roka od oznámenia výsledku výberového konania začať štúdium v zmysle vyššie uvedenej prílohy Nariadenia),
• najmenej pätnásťročnú odbornú prax,

Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením údaja o celkovej dĺžke riadiacej praxe
• motivačný list
• doklady o dosiahnutom vzdelaní, o získaných špecializáciách, odbornej spôsobilosti (viď kvalifikačné predpoklady) - fotokópie
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• potvrdenie o registrácii/členstve v príslušnej stavovskej organizácii - fotokópie
• projekt riadiacej práce vedúceho fyzioterapeuta v rozsahu 4 strán formátu A4
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov pre účely výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca FN Nitra udelený podľa osobitných predpisov

Základná zložka mzdy: 1157,52 €

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 28.05.2021 v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie – vedúci fyzioterapeut – NEOTVÁRAŤ“ a adresou odosielateľa na adresu: Fakultná nemocnica Nitra, sekretariát riaditeľa, Špitálska 6, -=KONTAKT=-Nitra.

Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke sekretariátu riaditeľa FN Nitra.
V prípade nepredloženia všetkých požadovaných dokumentov v stanovenom termíne, bude uchádzač vyhodnotený ako neúspešný (vylúčený z výberového konania).

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1157,50 € za mesiac


Počet videní: 13
Ponúkaná mzda: 1157 EUR
Inzerent:Fakultná nemocnica Nitra [ ]
Zverejnené dňa:2021-05-04 (14 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.