Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským Móra Ferenc Alapiskola

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Zástupca riaditeľa ZŠ s VJM. Požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť školskej legislatívy, osobnostné a morálne predpoklady, organizačné a riadiace schopnosti.
Zoznam požadovaných dokladov: písomná prihláška do výberového konania, overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, doklad o dĺžke pedagogickej praxe, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, profesijný životopis, písomný návrh o spôsobe usmerňovania a koordinovania výchovno-vzdelávacej činnosti, písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe prihlášky.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením: "Výberové konanie - Zástupca riaditeľa Základnej školy Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - NEOTVÁRAŤ!" doporučenou poštou na adresu: Školská 757/10, 94614 Zemianska Olča - poštovú zásielku je potrebné doručiť najneskôr do 03.06.2021 do 12,00 hod.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov

Cudzie jazyky

slovenský - vysoká: C1 a C2

maďarský - vysoká: C1 a C2

Počítače

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 3
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským Móra Ferenc Alapiskola [ ]
Zverejnené dňa:2021-05-11 (44 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Komárno
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.