Základná/Materská/Umelecká škola

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

učiteľ/ - ka vmaterskej škôlke

Vzdelanie:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
• osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa
osobitného predpisu.

Zastupovanie počas dlhodobej PN.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 58
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Základná/Materská/Umelecká škola [ ]
Zverejnené dňa:2021-09-20 (37 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Revúca
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.