I.D.C. Holding, a.s.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• pravidelné návštevy maloobchodných a veľkoobchodných predajní za účelom sprostredkovania predaja výrobkov našej spoločnosti,
• zodpovednosť za plnenie plánu predaja,
• uzatváranie transferových objednávok,
• dodržiavanie modelu predajnej návštevy a povinného sortimentu určených TOP výrobkov distribuovaných I.D.C. Holding, a.s.,
• vedenie predpísanej evidencie o svojej činnosti a výsledkoch,
• riadne plnenie úloh vyplývajúcich z pracovného zaradenia, z pokynov a príkazov nadriadeného.

Obchodný zástupca bude mať na starosti oblasť Martin, Žilina.

PRACOVNÁ POZÍCIA SA OBSADZUJE NA ZASTUPOVANIE POČAS MD/RD.

MIESTO BYDLISKA V UVEDENOM REGIÓNE JE PODMIENKOU.

PRAX NA POZÍCII OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU V FMCG VEĽKOU VÝHODOU.

Informácie o výberovom konaní

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.
Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.
ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.
Ďakujeme za pochopenie.
V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: -=KONTAKT=-(ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: -=KONTAKT=-,
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy -=KONTAKT=-.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 700 € za mesiac


Počet videní: 3
Ponúkaná mzda: 700 EUR
Inzerent:I.D.C. Holding, a.s. [ ]
Zverejnené dňa:2021-10-11 (57 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Žilina Martin
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.