Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Práca na jednotlivých odborov (napr. PPL, HV, HŽPaZ, HDM) Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hl. mesto so sídlom v Bratislave. Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania.
Podľa zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov RUVZ BA:
Riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni,plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3, nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti, podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5 v rámci svojej územnej pôsobnosti, vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13, zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,
povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
vykonáva štátny zdravotný dozor, epidemiologické vyšetrovanie, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55, v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje plnenie povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c a § 30d ods. 1 písm. c) až f, prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58, vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác, sprístupňuje počas kúpacej sezóny informácie o kvalite vôd určených na kúpanie a o kvalite vody v prírodných kúpaliskách a v umelých kúpaliskách na svojom webovom sídle, plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu, poskytuje súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva, vytvorí každoročne pred začiatkom kúpacej sezóny pre každú vodu určenú na kúpanie program monitorovania a vymedzuje dĺžku kúpacej sezóny,
zabezpečuje monitorovanie pre každú vodu určenú na kúpanie počas kúpacej sezóny, preskúmava znečistenie vody určenej na kúpanie,
prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie a vydáva trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa vo vode určenej na kúpanie, prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie pri výnimočných okolnostiach, požiada príslušný inšpektorát práce alebo príslušný orgán dozoru, ak je to potrebné, aby prešetril bezpečnostné a technické príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, poskytuje súčinnosť úradu verejného zdravotníctva pri plnení úloh podľa § 5 ods. 5 písm. b) až d) a g) až k),
sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody na regionálnej úrovni, rozhoduje o prvej výnimke a v odôvodnených prípadoch aj o druhej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,
informuje bezodkladne úrad verejného zdravotníctva o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody; informácia o druhej výnimke obsahuje aj odôvodnenie rozhodnutia a výsledky kontroly kvality pitnej vody vykonanej počas platnosti prvej výnimky, vydáva vyjadrenia podľa osobitného predpisu.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - elementárna

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 878,50 € za mesiac


Počet videní: 4
Ponúkaná mzda: 878 EUR
Inzerent:Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave [ ]
Zverejnené dňa:2022-06-24 (3 dni)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.