Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, ul.Gondova 2, Bratislava

Vysokoškolský docent/ka

Univerzita Komenského v Bratislave

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Šafárikovo námestie 6,81499 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 678€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.04.2024 o 17:18
Naposledy aktualizované
11.04.2024 o 07:26

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2199828
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Vysokoškolský docent/ka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Docent
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Úspešný uchádzač v súlade s § 75 ods. 3 zákona o vysokých školách bude na funkčnom mieste docenta pôsobiť v študijnom odbore Právo v akreditovaných bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (najmä v rámci predmetov so zameraním na medzinárodné právo). V rámci toho jeho úlohou bude prispievať v spolupráci s profesorom vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy svojou výskumnou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy. Bude garantovať alebo zúčastňovať sa na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, ktorý fakulta uskutočňuje, ak túto činnosť nevykonáva profesor. Medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania bude patriť najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác a tvorba študijných materiálov. V oblasti vedy bude patriť medzi pracovné povinnosti docenta výskumná činnosť a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov a organizovanie vedeckých podujatí. V rámci plnenia pracovných úloh môže byť docent určený ako osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu, ako vyučujúci profilového predmetu alebo ako osoba nesúca zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania; v takomto prípade je povinný plniť úlohy a povinnosti vyplývajúce z takejto funkcie.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Šafárikovo námestie 6,81499 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
60
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Zdravotne znevýhodneného
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 678€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa-medzinárodné právo-68 Právne vedy
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Univerzita Komenského v Bratislave
Právna forma
Verejnopráv.inštitúcia
Sídlo
Šafárikovo námestie 6
81499 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
00397865
Počet zamestnancov
-=KONTAKT=-
Internetová adresa
www.uniba.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Univerzita Komenského v Bratislave je vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia, verejná vysoká škola, ktorá poskytuje vzdelávanie vo všetkých stupňoch štúdia, zabezpečuje výskum a vývoj a medzinárodnú spoluprácu na najvyššej úrovni.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Terciárne vzdelávanie

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu so nasledovnými dokladmi: - pracovným životopisom (v listinnej podobe aj elektronicky) - vedecko-pedagogickou charakteristikou, ktorou žiadateľ preukazuje splnenie požiadaviek v oblasti pedagogickej a vedeckej činnosti aspoň na úrovni Rámcových kritérií na získanie titulu docent a profesor na UK a Kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor určených fakultou (zaslať v listinnej podobe aj elektronicky) - úplným prehľadom publikačnej činnosti vrátane prehľadu ohlasov (v listinnej podobe aj elektronicky) - čestným vyhlásením o pravdivosti a úplnosti údajov uvádzaných v pracovnom životopise, vedecko-pedagogickej charakteristike a prehľade publikačnej činnosti (v listinnej podobe aj elektronicky) - stručným plánom vedeckého a pedagogického pôsobenia na obsadzovanom funkčnom mieste (v listinnej podobe aj elektronicky) - dokladmi o vzdelaní (v listinnej podobe) - vyhlásením o udelení súhlasu so zverejnením svojich údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách a so spracúvaním osobných údajov (ak sa uchádzač rozhodne súhlas udeliť, udelenie súhlasu je dobrovoľné, súhlas sa dokladá v listinnej podobe) - čestným vyhlásením o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce vysokoškolského pedagóga na funkčnom mieste docenta (v listinnej podobe; upozorňujeme, že úspešný uchádzač pri uzatvorení pracovnej zmluvy musí predložiť aj potvrdenie od lekára) - čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony (v listinnej podobe) - výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace (v listinnej podobe) - inými dokladmi, ktorými uchádzač preukazuje splnenie iných predpokladov výkonu práce na obsadzovanom funkčnom mieste (v listinnej podobe) zasielajte na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Referát personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností Šafárikovo nám. č. 6 P.O.BOX -=KONTAKT=-Bratislava 1
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
JUDr. Peter Pilarčík

-=KONTAKT=-


Počet videní: 5
Ponúkaná mzda: 1678 EUR
Inzerent:Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, ul.Gondova 2, Bratislava [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-11 (39 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.