Obec Jazernica

Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ

Obec Jazernica

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
84,03844 Jazernica - Turčianske Teplice
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
24.01.2024 o 11:29
Naposledy aktualizované
24.01.2024 o 11:47

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2152107
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riaditeľ školy a školského zariadenia
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 9, §10 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pracovnej činnosti požadované na druh a typ školy, • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z., • kvalifikačný predpoklad na výučbu anglického jazyka, • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady. 2. Iné kritériá a požiadavky: • bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z., • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z., • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z., • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania, • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.), • základy práce s počítačom a schopnosť používať internet, • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, • dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať), • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. 3. Zoznam požadovaných dokladov • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní, • overené kópie dokladov o vzdelaní, • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady, • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe podľa § 4 vyhlášky č. 1/2020 Z. z. • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu), • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy, • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady, • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti. 5. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní • žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte: do 13.02.2024 do 12.00 hod. • na adresu zriaďovateľa: Obecný úrad Jazernica, Jazernica 50, 038 44 Jazernica, • v zalepenej obálke, označenej heslom "VK - riaditeľ ZŠ s MŠ - NEOTVÁRAŤ" a s uvedením odosielateľa. • prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. • prihláseným uchádzačom, ktorý spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
84,03844 Jazernica - Turčianske Teplice
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
jednozmenná
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Internet-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-elementárna
Všeobecné spôsobilosti
samostatnosť
vedenie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
Osobnostné predpoklady
spoľahlivosť
komunikatívnosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Obec Jazernica
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Jazernica 50
03844 Jazernica - Turčianske Teplice
Slovensko
IČO
00316725
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Peter Kubík - starosta
-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ

Obec Jazernica

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
84,03844 Jazernica - Turčianske Teplice
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
24.01.2024 o 11:29
Naposledy aktualizované
24.01.2024 o 11:47

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2152107
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riaditeľ školy a školského zariadenia
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 9, §10 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pracovnej činnosti požadované na druh a typ školy, • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z., • kvalifikačný predpoklad na výučbu anglického jazyka, • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady. 2. Iné kritériá a požiadavky: • bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z., • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z., • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z., • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania, • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.), • základy práce s počítačom a schopnosť používať internet, • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, • dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať), • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. 3. Zoznam požadovaných dokladov • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní, • overené kópie dokladov o vzdelaní, • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady, • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe podľa § 4 vyhlášky č. 1/2020 Z. z. • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu), • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy, • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady, • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti. 5. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní • žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte: do 13.02.2024 do 12.00 hod. • na adresu zriaďovateľa: Obecný úrad Jazernica, Jazernica 50, 038 44 Jazernica, • v zalepenej obálke, označenej heslom "VK - riaditeľ ZŠ s MŠ - NEOTVÁRAŤ" a s uvedením odosielateľa. • prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. • prihláseným uchádzačom, ktorý spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
84,03844 Jazernica - Turčianske Teplice
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
jednozmenná
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Internet-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-elementárna
Všeobecné spôsobilosti
samostatnosť
vedenie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
Osobnostné predpoklady
spoľahlivosť
komunikatívnosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Obec Jazernica
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Jazernica 50
03844 Jazernica - Turčianske Teplice
Slovensko
IČO
00316725
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Peter Kubík - starosta
-=KONTAKT=-

Počet videní: 14
Inzerent:Obec Jazernica [ ]
Zverejnené dňa:2024-01-24 (33 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Turčianske Teplice
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.