Múzeum Slovenského národného povstania

Knihovník (pracovník knižnice a archívu MSNP)

Múzeum Slovenského národného povstania

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Tulská 39,97405 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
839,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
04.02.2024 o 11:03
Naposledy aktualizované
10.02.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2159857
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Knihovník (pracovník knižnice a archívu MSNP)
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Knihovník
Pracovná oblasť
Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo
Počet voľných miest
0
Náplň práce
 Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.  Knihovnícka práca, poskytovanie ústnych bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s používateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace analógové agendy, práca v študovniach a čitárňach.  Profesionálne a kvalitné poskytovanie knižnično-informačných, poradenských a konzultačných služieb.  Realizácia výpožičnej služby s použitím informačných technológií, práca s informačnými databázami.  Vedenie odbornej špecializovanej zbierky dokumentov (kníh).  Vytváranie mennej katalogizácie.  Na základe prieskumu ponuky a doporučení odborných zamestnancov výber a nákup odbornej špecializovanej literatúry.  Vedenie evidencie knižničných jednotiek prostredníctvom automatizovaného knižničného systému (bach knižnica).  Vedenie operatívno-technickej evidencie prijatých a vydaných publikácií, ich propagácia, expedícia stálym a novým odberateľom.  Správa depozitného priestoru knižničných dokumentov.  Archivácia knižničných fondov a zbierok.  Podieľanie sa na rozpracúvaní metodiky sprístupňovania a využívania archívnych dokumentov.  Výpomoc pri inventarizácii a katalogizácii archívnych historických fondov a zbierok.  Prijímanie, uskladňovanie dokumentov a písomností v registratúrnom systéme.  Triedenie a evidovanie písomností podľa registratúrneho poriadku a plánu.  Starostlivosť a zodpovednosť za zverenú časť archívu.  Vedenie registratúrnych denníkov.  Fyzická manipulácia s archívnou dokumentáciou, predmetmi a registratúrnymi záznamami.  Metodické usmerňovanie zamestnancov organizácie v správe registratúry, konzultácie, školenia zamestnancov.  Spolupráca pri navrhovaní interných archívnych smerníc.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Tulská 39,97405 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
839,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax
aspoň 2 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pamäť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita
Ďalšie požiadavky
Uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, konkrétne musí mať úplnú spôsobilosť na právne úkony, musí byť bezúhonný a musí spĺňať stanovené kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: • stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, • prax v knihovníctve, správe registratúry alebo archívnictve min. 2 roky, • pokročilá znalosť Microsoft Word, Excel a Outlook, • nutná orientácia v predpisoch a príslušnej legislatíve (Zákon o knižniciach, Autorský zákon, Zákon o archívoch a registratúrach, Zákon o ochrane osobných údajov...), • znalosť dejín obdobia II. svetovej vojny a SNP výhodou, nie však podmienkou.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Múzeum Slovenského národného povstania
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Kapitulská 282/23
97559 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
IČO
35986077
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.muzeumsnp.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Múzeum Slovenského národného povstania (ďalej len "Múzeum SNP") je podľa § 7 ods. 7 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov celoštátnym špecializovaným múzeom. Základným poslaním Múzea SNP je na základe prieskumu a odborného výskumu v súlade so svojou špecializáciou získavať, zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, odborne spravovať, ochraňovať, digitalizovať, využívať a rozličnými formami prezentovať a sprístupňovať zbierkové predmety, archívne dokumenty a dokumentárne materiály o dejinách slovenskej spoločnosti v rokoch -=KONTAKT=-s dôrazom na dokumentáciu protifašistického, národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania, ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch II. svetovej vojny; dokumentovať povojnové súdne procesy, rehabilitácie povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie, ako súčasť kultúrneho dedičstva.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Činnosti múzeí

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Pokiaľ Vás naša ponuka oslovila a spĺňate uvedené kritériá, prosím pošlite nám Vašu žiadosť spolu s nasledovnými dokladmi: • štruktúrovaný životopis s uvedeným telefónnym resp. e-mailovým kontaktom, • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, • kópia dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi. Žiadosti zaslať na adresu: Múzeum Slovenského národného povstania Tulská -=KONTAKT=-Banská Bystrica alebo e-mailom na: -=KONTAKT=- Vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať kritéria a požiadavky pre uvedené voľné pracovné miesto, bude termín výberového konania oznámený vopred.
Dátum ukončenia ponuky
09.02.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Mariana Ducárová

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Knihovník (pracovník knižnice a archívu MSNP)

Múzeum Slovenského národného povstania

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Tulská 39,97405 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
839,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
04.02.2024 o 11:03
Naposledy aktualizované
10.02.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2159857
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Knihovník (pracovník knižnice a archívu MSNP)
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Knihovník
Pracovná oblasť
Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo
Počet voľných miest
0
Náplň práce
 Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.  Knihovnícka práca, poskytovanie ústnych bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s používateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace analógové agendy, práca v študovniach a čitárňach.  Profesionálne a kvalitné poskytovanie knižnično-informačných, poradenských a konzultačných služieb.  Realizácia výpožičnej služby s použitím informačných technológií, práca s informačnými databázami.  Vedenie odbornej špecializovanej zbierky dokumentov (kníh).  Vytváranie mennej katalogizácie.  Na základe prieskumu ponuky a doporučení odborných zamestnancov výber a nákup odbornej špecializovanej literatúry.  Vedenie evidencie knižničných jednotiek prostredníctvom automatizovaného knižničného systému (bach knižnica).  Vedenie operatívno-technickej evidencie prijatých a vydaných publikácií, ich propagácia, expedícia stálym a novým odberateľom.  Správa depozitného priestoru knižničných dokumentov.  Archivácia knižničných fondov a zbierok.  Podieľanie sa na rozpracúvaní metodiky sprístupňovania a využívania archívnych dokumentov.  Výpomoc pri inventarizácii a katalogizácii archívnych historických fondov a zbierok.  Prijímanie, uskladňovanie dokumentov a písomností v registratúrnom systéme.  Triedenie a evidovanie písomností podľa registratúrneho poriadku a plánu.  Starostlivosť a zodpovednosť za zverenú časť archívu.  Vedenie registratúrnych denníkov.  Fyzická manipulácia s archívnou dokumentáciou, predmetmi a registratúrnymi záznamami.  Metodické usmerňovanie zamestnancov organizácie v správe registratúry, konzultácie, školenia zamestnancov.  Spolupráca pri navrhovaní interných archívnych smerníc.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Tulská 39,97405 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
839,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax
aspoň 2 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pamäť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita
Ďalšie požiadavky
Uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, konkrétne musí mať úplnú spôsobilosť na právne úkony, musí byť bezúhonný a musí spĺňať stanovené kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: • stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, • prax v knihovníctve, správe registratúry alebo archívnictve min. 2 roky, • pokročilá znalosť Microsoft Word, Excel a Outlook, • nutná orientácia v predpisoch a príslušnej legislatíve (Zákon o knižniciach, Autorský zákon, Zákon o archívoch a registratúrach, Zákon o ochrane osobných údajov...), • znalosť dejín obdobia II. svetovej vojny a SNP výhodou, nie však podmienkou.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Múzeum Slovenského národného povstania
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Kapitulská 282/23
97559 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
IČO
35986077
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.muzeumsnp.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Múzeum Slovenského národného povstania (ďalej len "Múzeum SNP") je podľa § 7 ods. 7 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov celoštátnym špecializovaným múzeom. Základným poslaním Múzea SNP je na základe prieskumu a odborného výskumu v súlade so svojou špecializáciou získavať, zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, odborne spravovať, ochraňovať, digitalizovať, využívať a rozličnými formami prezentovať a sprístupňovať zbierkové predmety, archívne dokumenty a dokumentárne materiály o dejinách slovenskej spoločnosti v rokoch -=KONTAKT=-s dôrazom na dokumentáciu protifašistického, národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania, ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch II. svetovej vojny; dokumentovať povojnové súdne procesy, rehabilitácie povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie, ako súčasť kultúrneho dedičstva.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Činnosti múzeí

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Pokiaľ Vás naša ponuka oslovila a spĺňate uvedené kritériá, prosím pošlite nám Vašu žiadosť spolu s nasledovnými dokladmi: • štruktúrovaný životopis s uvedeným telefónnym resp. e-mailovým kontaktom, • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, • kópia dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi. Žiadosti zaslať na adresu: Múzeum Slovenského národného povstania Tulská -=KONTAKT=-Banská Bystrica alebo e-mailom na: -=KONTAKT=- Vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať kritéria a požiadavky pre uvedené voľné pracovné miesto, bude termín výberového konania oznámený vopred.
Dátum ukončenia ponuky
09.02.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Mariana Ducárová

-=KONTAKT=-

Počet videní: 63
Ponúkaná mzda: 839 EUR
Inzerent:Múzeum Slovenského národného povstania [ ]
Zverejnené dňa:2024-02-10 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.