Mesto Ružomberok

Hlavný architekt mesta

Mesto Ružomberok

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie A. Hlinku 1098/1,03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
24.01.2024 o 18:33
Naposledy aktualizované
17.02.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2152945
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Hlavný architekt mesta
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Stavebný architekt
Pracovná oblasť
Stavebníctvo
Počet voľných miest
0
Náplň práce
• je výkonným riaditeľom útvaru, obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru-mesta, jej aktualizáciu, zmeny a doplnky, územnoplánovaciu dokumentáciu funkčných zón a územných častí so širokými väzbami v jednotlivých oblastiach rozvoja a zložitými kooperačnými vzťahmi jednotlivých profesných skupín, rozhoduje a zodpovedá za vydávané stanoviská • sleduje prípravu výstavby a realizáciu stavieb na území mesta v zmysle regulatívov pre výstavbu • sleduje výstavbu v rámci pamiatkovej zóny mesta • pripravuje podklady pre skvalitnenie a estetizáciu mestských priestorov, zabezpečuje urbanisticko-architektonické podklady, návrhy a štúdie • sleduje architektonické riešenie stavieb v rámci územných a stavebných konaní, ich začleňovanie do prostredia v zmysle stavebného zákona • vydáva územnoplánovacie informácie k investičným zámerom na území k.ú. Ružomberok a Hrboltová • vydáva stanoviská k investičným zámerom na území k.ú. Ružomberok a Hrboltová • rieši náročné otázky územného plánovania z hľadiska vecnej a časovej koordinácie • pripravuje odborné vyjadrenia z hľadiska vyňatia pozemkov z PPF • vybavuje stránky, konzultuje a jedná vo veciach architektúry a územného plánovania a poskytuje odborné poradenstvo s cieľom zabezpečiť estetickú kvalitu vytváraného životného prostredia • koncepčne koordinuje a pripravuje investičné akcie mesta • vykonáva obhliadky v teréne, konzultácie a jednania v súvislosti s rozhodovacími procesmi • spracováva architektonické štúdie a návrhy riešenia problémových častí mesta • zodpovedá za rozpočet útvaru hlavného architekta • pripravuje samosprávnu legislatívu, regulatívy v oblasti územnoplánovacej problematiky • vydáva stanoviská k projektovej dokumentácii a k umiestneniu reklám pre správne konanie stavebného úradu, špeciálnych stavebných úradov formou záväzných stanovísk, vyjadrení v súlade s vyjadreniami dotknutých orgánov • vydáva rozhodnutia týkajúce sa ochrany dôležitých záujmov území v súlade s platnou legislatívou • vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou • zabezpečuje stanoviská pre spracovanie zámerov regionálneho rozvoja • posudzuje podnikateľské aktivity na území mesta v súvislosti s funkčným zónovaním podľa UPN • sleduje funkčné využitie územia pri regulovaní činností v katastrálnom
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie A. Hlinku 1098/1,03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-architektúra a urbanizmus-35 Architektúra
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
CAD - AutoCAD-vysoká
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
prezentovanie
rozhodovanie
samostatnosť
tvorivosť (kreativita)
vedenie ľudí
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
iniciatívnosť
komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady: • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania - urbanizmus, architektúra, resp. stavebníctvo • prax v oblasti urbanizmu • riadiaca prax výhodou • odborná spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie výhodou Iné kritériá a požiadavky: • bezúhonnosť • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu • zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie • znalosť legislatívy: o zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku o Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znp o Vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii • dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, internet) • znalosť CAD programov (AutoCad) • vodičský preukaz skupiny B • znalosť najmenej jedného svetového jazyka Osobnostné predpoklady: • vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti • samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách, časová flexibilita a orientácia na ciele

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Ružomberok
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Nám. A. Hlinku 1098/1
03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
IČO
00315737
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.ruzomberok.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom v rámci samosprávy samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ako aj majetku vo vlastníctve štátu prenechaného mestu na dočasné hospodárenie, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady: 1. prihláška do výberového konania 2. motivačný list 3. overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 4. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, e-mailového a telefonického kontaktu 5. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ( v zmysle §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 6. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať 7. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch 8. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v súlade s registratúrnym poriadkom Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením: "Výberové konanie - Hlavný architekt mesta" - NEOTVÁRAŤ" je potrebné doručiť do 16.02.2024, do 10.00 hodiny na adresu: Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 034 01 Ružomberok Termín a miesto pohovoru oznámi prednosta MsÚ prihláseným žiadateľom, ktorí splnia požadované podmienky, najmenej 7 dní pred dňom pohovoru.
Dátum ukončenia ponuky
16.02.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mário Klučka

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Hlavný architekt mesta

Mesto Ružomberok

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie A. Hlinku 1098/1,03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
24.01.2024 o 18:33
Naposledy aktualizované
17.02.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2152945
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Hlavný architekt mesta
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Stavebný architekt
Pracovná oblasť
Stavebníctvo
Počet voľných miest
0
Náplň práce
• je výkonným riaditeľom útvaru, obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru-mesta, jej aktualizáciu, zmeny a doplnky, územnoplánovaciu dokumentáciu funkčných zón a územných častí so širokými väzbami v jednotlivých oblastiach rozvoja a zložitými kooperačnými vzťahmi jednotlivých profesných skupín, rozhoduje a zodpovedá za vydávané stanoviská • sleduje prípravu výstavby a realizáciu stavieb na území mesta v zmysle regulatívov pre výstavbu • sleduje výstavbu v rámci pamiatkovej zóny mesta • pripravuje podklady pre skvalitnenie a estetizáciu mestských priestorov, zabezpečuje urbanisticko-architektonické podklady, návrhy a štúdie • sleduje architektonické riešenie stavieb v rámci územných a stavebných konaní, ich začleňovanie do prostredia v zmysle stavebného zákona • vydáva územnoplánovacie informácie k investičným zámerom na území k.ú. Ružomberok a Hrboltová • vydáva stanoviská k investičným zámerom na území k.ú. Ružomberok a Hrboltová • rieši náročné otázky územného plánovania z hľadiska vecnej a časovej koordinácie • pripravuje odborné vyjadrenia z hľadiska vyňatia pozemkov z PPF • vybavuje stránky, konzultuje a jedná vo veciach architektúry a územného plánovania a poskytuje odborné poradenstvo s cieľom zabezpečiť estetickú kvalitu vytváraného životného prostredia • koncepčne koordinuje a pripravuje investičné akcie mesta • vykonáva obhliadky v teréne, konzultácie a jednania v súvislosti s rozhodovacími procesmi • spracováva architektonické štúdie a návrhy riešenia problémových častí mesta • zodpovedá za rozpočet útvaru hlavného architekta • pripravuje samosprávnu legislatívu, regulatívy v oblasti územnoplánovacej problematiky • vydáva stanoviská k projektovej dokumentácii a k umiestneniu reklám pre správne konanie stavebného úradu, špeciálnych stavebných úradov formou záväzných stanovísk, vyjadrení v súlade s vyjadreniami dotknutých orgánov • vydáva rozhodnutia týkajúce sa ochrany dôležitých záujmov území v súlade s platnou legislatívou • vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou • zabezpečuje stanoviská pre spracovanie zámerov regionálneho rozvoja • posudzuje podnikateľské aktivity na území mesta v súvislosti s funkčným zónovaním podľa UPN • sleduje funkčné využitie územia pri regulovaní činností v katastrálnom
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie A. Hlinku 1098/1,03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-architektúra a urbanizmus-35 Architektúra
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
CAD - AutoCAD-vysoká
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
prezentovanie
rozhodovanie
samostatnosť
tvorivosť (kreativita)
vedenie ľudí
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
iniciatívnosť
komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady: • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania - urbanizmus, architektúra, resp. stavebníctvo • prax v oblasti urbanizmu • riadiaca prax výhodou • odborná spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie výhodou Iné kritériá a požiadavky: • bezúhonnosť • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu • zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie • znalosť legislatívy: o zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku o Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znp o Vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii • dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, internet) • znalosť CAD programov (AutoCad) • vodičský preukaz skupiny B • znalosť najmenej jedného svetového jazyka Osobnostné predpoklady: • vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti • samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách, časová flexibilita a orientácia na ciele

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Ružomberok
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Nám. A. Hlinku 1098/1
03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
IČO
00315737
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.ruzomberok.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom v rámci samosprávy samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ako aj majetku vo vlastníctve štátu prenechaného mestu na dočasné hospodárenie, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady: 1. prihláška do výberového konania 2. motivačný list 3. overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 4. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, e-mailového a telefonického kontaktu 5. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ( v zmysle §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 6. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať 7. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch 8. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v súlade s registratúrnym poriadkom Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením: "Výberové konanie - Hlavný architekt mesta" - NEOTVÁRAŤ" je potrebné doručiť do 16.02.2024, do 10.00 hodiny na adresu: Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 034 01 Ružomberok Termín a miesto pohovoru oznámi prednosta MsÚ prihláseným žiadateľom, ktorí splnia požadované podmienky, najmenej 7 dní pred dňom pohovoru.
Dátum ukončenia ponuky
16.02.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mário Klučka

-=KONTAKT=-

Počet videní: 45
Inzerent:Mesto Ružomberok [ ]
Zverejnené dňa:2024-02-17 (9 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Ružomberok
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.