Mesto Zvolen

Riaditeľ/ka Základnej školy, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen

Mesto Zvolen

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie mládeže 587/17,96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 283€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.04.2024 o 14:04
Naposledy aktualizované
10.04.2024 o 14:28

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2199772
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ/ka Základnej školy, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riaditeľ školy a školského zariadenia
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste - dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu a štátneho výchovného programu určených pre základnú školu, - vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, - vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, - dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy a školského zariadenia, - každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, - zodpovednosť za úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia, - zodpovednosť za rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy a školského zariadenia, - zodpovednosť za riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy a školského zariadenia, - zodpovednosť za výkon rozhodovacích právomocí, - spracovanie materiálov pre zriaďovateľa na schválenie a rade školy na vyjadrenie
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie mládeže 587/17,96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
60
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 283€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-učiteľstvo pre školy i. cyklu - 6. - 9.zdš-76 Učiteľstvo
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Požadované kvalifikačné predpoklady: - vzdelanie podľa § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z.z. - vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore alebo študijnom odbore a príslušnom študijnom programe: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre kategóriu učiteľa základnej školy, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, - splnené podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec v zmysle § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z.z., - ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - bezúhonnosť v zmysle § 15 a § 15a zákona č. 138/2019 Z. z., - zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná) v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z., - ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. Znalosti Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy - samostatného právneho subjektu: - Ústava Slovenskej republiky, - Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov, - Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce, - Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatné kritériá a požiadavky: - riadiace, rozhodovacie, organizačné a komunikačné schopnosti, - znalosť práce s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, internet, e-mail a i.)

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Zvolen
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
námestie Slobody 2525/22
96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
IČO
00320439
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto Zvolen - verejná správa
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov: 1. Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením kontaktu na účely komunikácie. 2. Overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, osobitných kvalifikačných požiadaviek a požiadaviek na vzdelanie pre príslušnú kategóriu, podkategóriu, kariérový stupeň a kariérovú pozíciu - doklady o vzdelaní, - doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka, ak bolo vzdelanie získané v inom jazyku ako v štátnom. 3. Doklady potvrdzujúce dĺžku výkonu pracovnej činnosti v zmysle § 4 ods. 1 a), b) alebo c )Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ. 4. Profesijný životopis spolu s motivačným listom. 5. Návrh koncepcie rozvoja Základnej školy, Námestie mládeže 587/17, Zvolen. 6. Čestné prehlásenia o spôsobilosti na právne úkony, o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/ky základnej školy. 7. Čestné vyhlásenie podľa § 15a ods.7 zákona č. 138/2019 Z.z. o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba. 8. Čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa/ľky podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) zákona č. 596/2003 Z.z. 9. Prehlásenie uchádzača : I. Informovanie dotknutej osoby; 2. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny pre výberové konanie. 10. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov predkladaných žiadostí. Termín a miesto podania žiadosti: Doručiť poštou alebo osobne spolu s požadovanými dokladmi do 29. 04. 2024 na adresu: Mesto Zvolen organizačný odbor Námestie slobody -=KONTAKT=-Zvolen Obálku označiť v ľavom hornom rohu: "NEOTVÁRAŤ!" VÝBEROVÉ KONANIE - ZŠ, Námestie mládeže 587/17, Zvolen"
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Töröková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 29
Ponúkaná mzda: 1283 EUR
Inzerent:Mesto Zvolen [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-10 (50 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Zvolen
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.