Mesto Považská Bystrica

Vedúci oddelenia účtovníctva, financovania a rozpočtu

Mesto Považská Bystrica

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
01701 Považská Bystrica - Považská Bystrica
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.01.2024 o 14:34
Naposledy aktualizované
19.01.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2143314
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Vedúci oddelenia účtovníctva, financovania a rozpočtu
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník v oblasti rozpočtu
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
• organizovať a koordinovať pracovné činnosti referátov v zmysle ich pracovnej náplne, pokynov primátora alebo priameho nadriadeného vedúceho zamestnanca, • kontrolovať pracovné činnosti na referátoch a zodpovedať za plnenie všetkých úloh a činnosti oddelenia účtovníctva, financovania a rozpočtu mesta, • zabezpečovať podklady pre vypracovanie rozpočtu mesta, jeho vypracovanie a po jeho schválení MZ zabezpečiť dodržiavanie jeho čerpania v spravovaných položkách a celkove kontrolovať plnenie rozpočtu podľa hlavných kategórii, položiek a podpoložiek, • zabezpečovať prípravu materiálov o plnení rozpočtu (monitorovaciu správu, správu o plnení rozpočtu a pod.) mesta a finančných plánov organizácií riadených mestom na rokovanie MZ, MR, komisií MZ a VMČ, • vypracovávať odborné stanoviská, metodické pokyny, príkazy, smernice a pod. za riadenú oblasť, aj s pôsobnosťou pre iné organizačné zložky, • zabezpečovať vecnú kontrolu obsahu účtovných dokladov, • zabezpečovať platobný styk s bankovými inštitúciami, • zabezpečovať styk s bankovými inštitúciami - uzatváranie účtov, elektronické bankovníctvo, • pripravovať podklady v prípade uzatvárania úverových zmlúv, sledovať čerpanie úverov, • zodpovedať za metodické usmerňovanie rozpočtových organizácií mesta pre oblasť účtovníctva, výkazníctva a rozpočtovania, • zabezpečovať presun finančných prostriedkov pre rozpočtové, príspevkové organizácie zriadené mestom a obchodné spoločnosti mesta v súlade so schváleným rozpočtom, • vypracovať záverečný účet mesta, výročnú správu a poznámky k účtovnej závierke, • vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, poznámky a výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke, • zabezpečovať finančné vyúčtovanie vzťahov k ŠR za oblasť prenesených kompetencií, • zodpovedať za vypracovávanie výkazov, rozborov a štatistiky za ekonomický odbor ...
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
01701 Považská Bystrica - Považská Bystrica
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
vedenie ľudí
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
Mesto Považská Bystrica príjme do zamestnania VEDÚCEHO ODDELENIA ÚČTOVNÍCTVA, FINANCOVANIA A ROZPOČTU s predpokladaným nástupom od 1. marca 2024. Požadujeme: • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania, • minimálne 5 rokov praxe v oblasti rozpočtovania alebo účtovníctva v samospráve alebo v štátnej správe, • znalosť právnych predpisov (zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov), • ovládanie práce s PC - Word, Excel, Internet, • osobnostné predpoklady: dobré komunikačné schopnosti, riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita a zodpovednosť pri plnení zverených úloh, • trestná bezúhonnosť. Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť: • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, • profesijný štruktúrovaný životopis, • potvrdenie o praxi v požadovanej oblasti v samospráve alebo štátnej správe, • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania v požadovanom odbore (nevyžaduje sa, aby bola úradne overená). Nástupný plat: od 1 400 € brutto Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi doručte do 18. 1. 2024 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Centrum 2/3 017 13 Považská Bystrica Bližšie informácie získate na t. č. 042/4305225 a na e-mailovej adrese daniela.bubakova@povazska-bystrica.sk Poznámka: Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.povazska-bystrica.sk .

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Považská Bystrica
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Centrum 2/3
01713 Považská Bystrica - Považská Bystrica
Slovensko
IČO
00317667
Počet zamestnancov
200-249
Internetová adresa
www.povazska-bystrica.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto Považská Bystrica - výkon práce vo verejnom záujme
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-
Dátum ukončenia ponuky
18.01.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Daniela Bubáková

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Vedúci oddelenia účtovníctva, financovania a rozpočtu

Mesto Považská Bystrica

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
01701 Považská Bystrica - Považská Bystrica
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.01.2024 o 14:34
Naposledy aktualizované
19.01.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2143314
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Vedúci oddelenia účtovníctva, financovania a rozpočtu
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník v oblasti rozpočtu
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
• organizovať a koordinovať pracovné činnosti referátov v zmysle ich pracovnej náplne, pokynov primátora alebo priameho nadriadeného vedúceho zamestnanca, • kontrolovať pracovné činnosti na referátoch a zodpovedať za plnenie všetkých úloh a činnosti oddelenia účtovníctva, financovania a rozpočtu mesta, • zabezpečovať podklady pre vypracovanie rozpočtu mesta, jeho vypracovanie a po jeho schválení MZ zabezpečiť dodržiavanie jeho čerpania v spravovaných položkách a celkove kontrolovať plnenie rozpočtu podľa hlavných kategórii, položiek a podpoložiek, • zabezpečovať prípravu materiálov o plnení rozpočtu (monitorovaciu správu, správu o plnení rozpočtu a pod.) mesta a finančných plánov organizácií riadených mestom na rokovanie MZ, MR, komisií MZ a VMČ, • vypracovávať odborné stanoviská, metodické pokyny, príkazy, smernice a pod. za riadenú oblasť, aj s pôsobnosťou pre iné organizačné zložky, • zabezpečovať vecnú kontrolu obsahu účtovných dokladov, • zabezpečovať platobný styk s bankovými inštitúciami, • zabezpečovať styk s bankovými inštitúciami - uzatváranie účtov, elektronické bankovníctvo, • pripravovať podklady v prípade uzatvárania úverových zmlúv, sledovať čerpanie úverov, • zodpovedať za metodické usmerňovanie rozpočtových organizácií mesta pre oblasť účtovníctva, výkazníctva a rozpočtovania, • zabezpečovať presun finančných prostriedkov pre rozpočtové, príspevkové organizácie zriadené mestom a obchodné spoločnosti mesta v súlade so schváleným rozpočtom, • vypracovať záverečný účet mesta, výročnú správu a poznámky k účtovnej závierke, • vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, poznámky a výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke, • zabezpečovať finančné vyúčtovanie vzťahov k ŠR za oblasť prenesených kompetencií, • zodpovedať za vypracovávanie výkazov, rozborov a štatistiky za ekonomický odbor ...
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
01701 Považská Bystrica - Považská Bystrica
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
vedenie ľudí
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
Mesto Považská Bystrica príjme do zamestnania VEDÚCEHO ODDELENIA ÚČTOVNÍCTVA, FINANCOVANIA A ROZPOČTU s predpokladaným nástupom od 1. marca 2024. Požadujeme: • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania, • minimálne 5 rokov praxe v oblasti rozpočtovania alebo účtovníctva v samospráve alebo v štátnej správe, • znalosť právnych predpisov (zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov), • ovládanie práce s PC - Word, Excel, Internet, • osobnostné predpoklady: dobré komunikačné schopnosti, riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita a zodpovednosť pri plnení zverených úloh, • trestná bezúhonnosť. Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť: • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, • profesijný štruktúrovaný životopis, • potvrdenie o praxi v požadovanej oblasti v samospráve alebo štátnej správe, • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania v požadovanom odbore (nevyžaduje sa, aby bola úradne overená). Nástupný plat: od 1 400 € brutto Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi doručte do 18. 1. 2024 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Centrum 2/3 017 13 Považská Bystrica Bližšie informácie získate na t. č. 042/4305225 a na e-mailovej adrese daniela.bubakova@povazska-bystrica.sk Poznámka: Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.povazska-bystrica.sk .

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Považská Bystrica
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Centrum 2/3
01713 Považská Bystrica - Považská Bystrica
Slovensko
IČO
00317667
Počet zamestnancov
200-249
Internetová adresa
www.povazska-bystrica.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto Považská Bystrica - výkon práce vo verejnom záujme
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-
Dátum ukončenia ponuky
18.01.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Daniela Bubáková

-=KONTAKT=-

Počet videní: 29
Ponúkaná mzda: 1400 EUR
Inzerent:Mesto Považská Bystrica [ ]
Zverejnené dňa:2024-01-19 (36 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Považská Bystrica
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.