Mesto Zvolen

Riaditeľ/ka MŠ, Hrnčiarska 2063/2, Zvolen

Mesto Zvolen

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hrnčiarska 2063/2,96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 051,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.04.2024 o 15:36
Naposledy aktualizované
11.04.2024 o 06:47

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2199811
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ/ka MŠ, Hrnčiarska 2063/2, Zvolen
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riaditeľ školy a školského zariadenia
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste - dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu určeného pre materskú školu, - vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, - vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov, - dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti materskej školy, - každoročné hodnotenie pedagogických zamestnancov, - zodpovednosť za úroveň výchovno-vzdelávacej práce materskej školy, - zodpovednosť za rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti materskej školy a zariadenia školského stravovania, - zodpovednosť za riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve materskej školy, - zodpovednosť za výkon rozhodovacích právomocí, - spracovanie materiálov pre zriaďovateľa na schválenie a rade materskej školy na vyjadrenie
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hrnčiarska 2063/2,96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
60
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 051,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie-učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo-76 Učiteľstvo
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Požadované predpoklady: - splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa materskej školy podľa § 11 ods. 1, písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. a podľa prílohy č. 1, časť I. vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej aj vyhláška č. 173/2023 Z. z.). - splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec v zmysle § 39 ods. 3 písm. b) a § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z. z., - ku dňu uskutočnenia výberového konania mať najmenej 5 rokov priamej pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj zákon č. 596/2003 Z. z.), - bezúhonnosť v zmysle § 15 a § 15a zákona č. 138/2019 Z. z., - zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z., - ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. Znalosti Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy - samostatného právneho subjektu: - Ústava Slovenskej republiky, - Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov, - Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, - Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatné kritériá a požiadavky: - riadiace, rozhodovacie, organizačné a komunikačné schopnosti, - znalosť práce s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, internet, e-mail a práca s elektronickou schránkou), - splnenie podmienky získania profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 47 ods. 7 alebo ods. 8 zákona č. 138/2019 Z. z. je výhodou.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Zvolen
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
námestie Slobody 2525/22
96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
IČO
00320439
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto Zvolen - verejná správa
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov: 1. Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením kontaktu na účely komunikácie. 2. Overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon pracovnej činnosti učiteľ/učiteľka materskej školy a pre zaradenie do kariérového stupňa, kariérovej pozície. 3. Doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka len v prípade, ak bolo vzdelanie získané v inom jazyku ako štátnom. 4. Doklady potvrdzujúce dĺžku výkonu pracovnej činnosti v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky č. 173/2023 Z. z. 5. Profesijný životopis spolu s motivačným listom. 6. Návrh koncepcie rozvoja Materskej školy, Hrnčiarska 2063/2, Zvolen. 7. Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony, o zdravotnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky materskej školy. 8. Čestné vyhlásenie podľa § 15a ods. 7 zákona 138/2019 Z. z. o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba. 9. Čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa/riaditeľky školy alebo školského zariadenia podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. 10. Prehlásenie uchádzača: 1. Informovanie dotknutej osoby; 2. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú prílohou oznámenia o vyhlásení výberového konania. 11. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov predkladaných k žiadosti. Termín a miesto podania žiadosti: Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť spolu s požadovanými dokladmi do 30.04.2024 na adresu: Mesto Zvolen organizačný odbor Námestie slobody -=KONTAKT=-Zvolen Obálku označiť v ľavom hornom rohu: "NEOTVÁRAŤ! Výberové konanie - MŠ, Hrnčiarska 2063/2, Zvolen"
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Töröková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 14
Ponúkaná mzda: 1051 EUR
Inzerent:Mesto Zvolen [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-11 (45 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Zvolen
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.