Mestská časť Bratislava - Petržalka

Odborný/á referent/ka životného prostredia

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
85101 Bratislava-Petržalka - Bratislava V
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.06.2024 o 11:11
Naposledy aktualizované
10.06.2024 o 11:27

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2242533
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Odborný/á referent/ka životného prostredia
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy pre ochranu životného prostredia
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
1
Náplň práce
S Vašou vysnívanou prácou so super kolegami v Petržalke budete spokojný/á, ak na čo najviac z otázok nižšie odpoviete ÁNO. Máte vzťah k životnému prostrediu? Radi chodíte do terénu ? Ste komunikatívny? Radi by ste prispievali vašou prácou k zveľaďovaniu, čistote a poriadku nášho zeleného sídliska ? Hnevá Vás nedbanlivosť ľudí, ktorí pohadzujú odpad do prírody? Činnosti, ktorými vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať : zabezpečenie čistoty a poriadku a riešenie nezákonne umiestneného odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, vydávanie rybárskych lístkov, vypracovávanie odborných stanovísk v oblasti odpadového hospodárstva mapovanie mobiliáru a nezákonne umiestneného odpadu do GIS vrstvy spolupráca s organizačnými útvarmi miestneho úradu vo veciach starostlivosti o životné prostredie, pripravovanie podkladov pre odpovede na žiadosti o sprístupnenie informácií, komunikácia s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, organizáciami zriadenými štátom, štátnymi podnikmi a pod. v oblasti odpadového hospodárstva, riešenie podnetov od občanov mailom, telefonicky, pri osobnej návšteve úradu. Váš bežný pracovný deň u nás v Petržalke si môžete predstaviť aj takto : Vašou prácou budete prispievať k udržiavaniu čistejšej Petržalky, pričom nebudete vykonávať len administratívne práce, ale budete chodiť aj do terénu, či už z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti a kontrolovať stav územia z hľadiska odpadov, znečistenia a mapovania do GIS vrstvy, pričom samozrejme nemôžeme zabudnúť na vydávanie rybárskych lístkov. Budete riešiť priestupky za porušenie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
85101 Bratislava-Petržalka - Bratislava V
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Váš plat je dohadovaný vždy individuálne na základe kvalifikácie a skúseností, no priemerný plat na pozícii vrátane kvartálnych odmien sa môže pohybovať až okolo sumy 1400 EUR.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Náš nový kolega alebo kolegyňa by mal/a mať ukončené vzdelanie v odbore životné prostredie, environmentalistika a prípadne príbuzné odbory vhodné k náplni práce. Znalosti bez ktorých sa v Petržalke nezaobíde sú znalosti a skúsenosti s prácou Microsoft Office Excel, Word, internet. Vašou výhodou môžu byť základné znalosti: Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č.344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, Vyhlášky MŽP SR č. 373/2015Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o EF fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zmení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 24, ​ Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších dodatkov, Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2023 z 14. decembra 2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2023 z 14. decembra 2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V neposlednom rade dodávame, že samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, či kreativita nie sú u nás iba frázami. k Vašej novej práci pre Petržalku budete určite potrebovať : vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ideálne v jednom z týchto odborov: životné prostredie, environmentalistika a prípadne príbuzné odbory vhodné k náplni práce absolvovanie odbornej spôsobilosti znalosť práce s balíkom Microsoft Office Excel, Word, internet odborná prax, prax vo verejnej správe výhodou bezúhonnosť komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Kutlíkova 17
85212 Bratislava-Petržalka - Bratislava V
Slovensko
IČO
00603201
Počet zamestnancov
500-999
Internetová adresa
www.petrzalka.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mestská časť Bratislava-Petržalka je jednou z najväčších slovenských samospráv s viac ako 150-tisíc obyvateľmi. Naše kolegyne a kolegov z miestneho úradu, zberného dvora, trhoviska, plavárne, odťahového parkoviska, kultúrnych zariadení, knižnice, sociálnej výdajne, klubovne seniorov, škôlok a škôl spája zmysel pre službu obyvateľom a návštevníkom Petržalky, záujem o okolie, v ktorom žijeme a v neposlednom rade aj pomoc a podporu všetkým, ktorí ich potrebujú. Ak sa vám naše poslanie páči, radi vás medzi sebou privítame. Neváhajte sa prihlásiť do vami preferovaného výberového konania, a pomôžte nám tak z Petržalky robiť lepšie miesto pre život nás všetkých. ĎAKUJEME a tešíme sa na spoluprácu.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám do Petržalky poslať : štruktúrovaný profesijný životopis a sprievodný list, certifikáty o relevantných kurzoch a školeniach, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Vašu žiadosť o prácu pre Petržalku spolu s uvedenými dokumentmi môžete posielať do 18.06.2024 (vrátane) cez portál Profesia i na e-mail -=KONTAKT=-. Vopred všetkým ĎAKUJEME za prejavený záujem, no do ďalšieho kola výberového konania budú pozvaní len vybraní uchádzači. V prípade úspechu túto informáciu dostanete najneskôr do 14 dní od uvedeného termínu. Uchádzačov, ktorí neboli vybraní na osobný pohovor, nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie a držíme palce.
Dátum ukončenia ponuky
01.08.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Veronika Stašová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 8
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:Mestská časť Bratislava - Petržalka [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-10 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.